Tidlig Pension også kaldet "Arne Pension"

Ordningen om Tidlig Pension administreres af Udbetaling Danmark

Læs siden op

Den 1. januar 2022 gik de første borgere på Tidlig Pension, og Udbetaling Danmark har derfor ultimo januar udbetalt ydelsen for første gang.

Hvis du fremadrettet ønsker at søge om Tidlig Pension kan du med fordel se nedenstående film, der forklarer processen fra ansøgning til udbetaling.


Hvad kan bedst betale sig?

Vi kan desværre ikke fortælle dig, hvad der bedst vil kunne betale sig i din situation. Det afhænger af en række personlige og individuelle forhold. 

Efterløn fra a-kassen er fx højere end Tidlig Pension og har lavere modregning for lønarbejde, men højere modregning for pension. Tidlig Pension har derimod en lavere ydelse og en højere modregning for lønarbejde, men en lavere pensionsmodregning end efterlønnen. Det vil således være dig selv, der skal træffe valget efter en afvejning af fordele og ulemper ved de to ordninger. Det vil være vidt forskelligt, hvad der for den enkelte bliver tungen på vægtskålen.

Kontakt Udbetaling Danmark

Du skal kontakte Udbetaling Danmark, der behandler ansøgninger om Tidlig Pension. Det er også Udbetaling Danmark, der kan og skal vejlede dig om ordningen. Det kan vi som a-kasse ikke gøre, da der er tale om et regelsæt, som ikke administreres af a-kasserne.

Så kontakt altid Udbetaling Danmark, hvis det handler om Tidlig Pension. 

FAQ om Tidlig Pension

Neden for har vi samlet en række "spørgsmål/svar" omkring Tidlig Pension - samt efterlønnens relation til tidlig pension.

Krav til Tidlig Pension

Du skal have haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet før Tidlig Pension bliver en mulighed.

Længden på din tilknytning til arbejdsmarkedet regnes fra din 16 års fødselsdag og frem til det tidspunkt, hvor der 6 år til at du kan gå på folkepension.

Det arbejde du måtte have haft de sidste 6 år før du kan få på folkepension tæller dog ikke med.

Hvis du er født i 1963, 1964, 1967 og 1968, fastlægges ancienniteten 7 år før din folkepensionsalder.

Hvis du er født i perioden 1. juli 1955 - 31. december 1964, kan du, som udgangspunkt gå på Tidlig Pension i:

 • 1 år ved 42 års anciennitet
 • 2 år ved 43 års anciennitet
 • 3 år ved 44 års anciennitet

Hvis du er født i perioden 1. januar 1965 - 31. december 1968, kan du, som udgangspunkt modtage Tidlig Pension i:

 • 1 år ved 43 års anciennitet
 • 2 år ved 44 års anciennitet
 • 3 år ved 45 års anciennitet.

Hvis du er født i perioden 1. januar 1969 - 31. december 1970, kan du, som udgangspunkt modtage Tidlig Pension i:

 • 1 år ved 44 års anciennitet
 • 2 år ved 45 års anciennitet
 • 3 år ved 46 års anciennitet.

Hvis du er født i perioden 1. januar 1971 eller senere, vil anciennitetskravet blive reguleret, således at anciennitetskravet for Tidlig Pension følger den gældende pensionsalder.

Arbejde mv., som kan medregnes til anciennitetskravet

Nej, følgende tæller også med når anciennitetskravet opgøres:

 • Beskæftigelse på deltid mindst 18 timer om ugen sidestilles med fuld tid.
 • Ansættelse i fleksjob.
 • Perioder med sygedagpenge.
 • Perioder med tabt arbejdsfortjeneste ved pasning af handicappede eller alvorligt syge børn samt ved plejeorlov til pasning af nærtstående døende.
 • Perioder med dagpenge, ledighedsydelse og barselsorlov.
 • Beskæftigelse med B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke indgår i opgørelsen af en selvstændig virksomheds overskud eller underskud.
 • Beskæftigelse som selvstændigt erhvervsdrivende.
 • Obligatoriske praktikperioder med elevløn eller SU.
 • Løn under værnepligtsuddannelse eller militærnægter
 • Skolepraktikydelse
 • Praktikpladskompenserende uddannelse
 • Tid i det ordinære uddannelsessystem efter man er fyldt 40 år
 • Forhyring på dansk skib
 • Udstationeret i dansk myndigheds tjeneste
 • Ansat i udlandet i dansk firmas filial eller datterselskab.
Søg om Tidlig Pension

Udbetaling Danmark har 6 måneder til at behandle din ansøgning om Tidlig Pension. Vær opmærksom på, at kravet om en aktuel arbejdsmarkedstilknytning, skal være opfyldt frem til det tidspunkt, hvor du i givet fald går på Tidlig Pension. 

Søg Tidlig Pension

For mere information om, hvordan ansøgningen behandles: Læs fakta ark om Tidlig Pension.

A-kassemedlemsskab og Tidlig Pension

Det er ikke et krav, at du er medlem af a-kassen, hvis du vil søge om Tidlig Pension. Det er dog altid den god idé at være medlem, så er du bl.a. sikker på at kunne opfylde kravet om "aktuel arbejdsmarkedstilknytning".

Aktuel arbejdsmarkedstilknytning betyder, at du (selvom du opfylder anciennitetskravet) også skal være tilknyttet arbejdsmarkedet. Du skal være i beskæftigelse i en sammenhængende periode på 9 måneder. De 9 måneder, skal ligge umiddelbart forud for de sidste 3 måneder, før du kan gå Tidlig Pension.

Efterlønsbidrag og Tidlig Pension

Du har følgende muligheder:

 • Du kan ved overgangen til Tidlig Pension melde dig ud af efterlønsordningen og søge om at få det indbetalte efterlønsbidrag tilbagebetalt (skattefrit eller minus en afgift på 30%)
 • Du kan ved overgangen til Tidlig Pension lade være med at melde dig ud af efterlønsordningen - på den måde har du mulighed for, at få de evt. skattefri præmier du har optjent, udbetalt når du går på folkepension

OBS! Hvis du er gået på efterløn før den 1. januar 2022 og vælger at skifte til Tidlig Pension kan du søge Udbetaling Danmark om en kompensation. Kompensationen træder i stedet for efterlønsbidraget. Hvis du søger kompensation vil du skulle udmeldes af efterlønsordningen. En udmeldelse af efterlønsordningen betyder, at du ikke vil kunne få evt.  skattefri præmier udbetalt når du bliver folkepensionist.

Skift fra efterløn til Tidlig Pension

Hvis du er gået på efterløn før den 1. januar 2022 og vælger at skifte til Tidlig Pension kan du søge Udbetaling Danmark om en kompensation. Kompensationen træder i stedet for efterlønsbidraget. Hvis du søger kompensation vil du skulle udmeldes af efterlønsordningen. En udmeldelse af efterlønsordningen betyder, at du ikke vil kunne få evt.  skattefri præmier udbetalt når du bliver folkepensionist.

Det er Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler kompensationen. 

Eksempel:
Allerede på efterløn. Overgang til Tidlig Pension fra 1. januar 2022. Ret til folkepension 1. januar 2023. Kompensationen vil udgøre 2.679 kr. pr. hele måned i de måneder, hvor der udbetales Tidlig Pension og indtil man når folkepensionsalderen. Dvs. 2.679 kr. x 12 mdr. = 32.148 kr. Ved udbetaling af beløbet fratrækkes en afgift på 30%

Udmeldelse af a-kassen

Det er ikke et krav, at man udmelder sig af a-kassen ved overgang til Tidlig Pension.

Hvis du udmelder dig, mister du muligheden for at kunne modtage dagpenge fra a-kassen i tilfælde af ledighed. Sidstnævnte kan evt. komme på tale, hvis du måtte fortryde din overgang til Tidlig Pension.

En udmeldelse af a-kassen skal være skriftlig. Du skal sende os en besked via Min side

Opsigelsesvarslet ved udmeldelse er løbende måned plus 30 dage. Det fremgår af § 6 i vedtægerne for Din Faglige A-kasse

Eksempel:
Hvis du har fået tilkendt Tidlig Pension fra den 1. januar 2022 og du udmelder dig af a-kassen den 12. december 2021, så skal du betale medlemsbidrag til a-kassen i december 2021 og januar 2022. Du bliver således udmeldt med virkning fra den 1. februar 2022.

Dokumentation for anciennitetskravet

Når du søger om Tidlig Pension, er det som udgangspunkt Udbetaling Danmark, der fremskaffer den fornødne dokumentation. Det er også Udbetaling Danmark, der har ansvaret for at hjælpe dig videre, fx til Rigsarkivet, hvis der er brug for supplerende oplysninger:

Bestil dokumentation til tidlig pension.

Hvis Udbetaling Danmark mod forventning anmoder dig om at fremskaffe dokumentation direkte fra din a-kasse, skal du medsende brevet fra Udbetaling Danmark. Herefter kan vi undersøge, om vi er i besiddelse af den dokumentation det drejer sig om.

Modregning af pensioner og indtægter

Indtægter fra din ægtefælle/samlever modregnes ikke i Tidlig Pension. Men der foretages modregning, hvis du årligt tjener mere end 24.000 kr. før skat. 

Har du en pensionsformue (depot) på mere end 2 millioner kr., vil der ske modregning i den Tidlige Pension. Vær opmærksom på, at det samme gælder for fx tjenestemandspensioner (hvor der ikke opgøres depot).

Har du en pensionsformue, vil den blive opgjort 6 måneder før den dag, hvor du har præcis 3 år tilbage før du når folkepensionsalderen. Efterfølgende ændres der ikke i beregningen. Selve beregningen af fradraget foretages af Udbetaling Danmark.

Udenlandsk bopæl

Du skal som udgangspunkt være dansk statsborger og have fast bopæl i Danmark, hvis du søger om Tidlig Pension.

Du skal have boet i Danmark i mindst 3 år regnet fra din 15 års fødselsdag og frem til du når folkepensionsalderen.

Der er nogle få undtagelser fra 3 års kravet, fx, hvis du har boet og arbejdet i et EU/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien. 

Arbejde fra udlandet tæller i øvrigt med til optjeningen af anciennitetskravet. Yderligere information om reglerne finder du på Borger.dk.