Usaglig opsigelse

Er du blevet opsagt uden en rimelig begrundelse, er der ofte tale om en usaglig opsigelse. Kontakt derfor din faglige organisation

Læs siden op

Kontakt din faglige organisation

Da det er din arbejdsgiver, der afgiver opsigelsen. er han også forpligtet til at begrunde den. Det er din arbejdsgiver, der skal kunne bevise, at opsigelsen er saglig. Hvis det ikke er tilfældet, kan din arbejdsgiver i yderste konsekvens blive pålagt at skulle betale erstatning. Vi foreslår, at du hurtigst muligt kontakter din faglige organisation for råd og vejledning.

Virksomhedens forhold

Virksomhedens forhold er en række forhold hos din arbejdsgiver, der gør det nødvendigt at lave ændringer.

Hvis der er tale om afskedigelser pga. rationaliseringer, nedskæringer mv., er det typisk arbejdsgiverens vurdering af, hvem der skal opsiges, der bliver tilgodeset. Altså situationer, hvor virksomheden har ansatte efter afskedigelsen. Grunden til nedskæringen er som udgangspunkt uden betydning.

Hvis du bliver opsagt, og der bliver ansat en ny medarbejder i dit sted, er der ikke tale om en rationalisering, men om en omstrukturering. 

Din arbejdsgiver vil skulle redegøre for, hvad omstruktureringen skyldes, og hvorfor det netop er dig, der er blevet opsagt.

Begrundelsen skal være rigtig, og der skal være en reel grund til at gennemføre ændringerne. 

Opsigelsen kan vise sig at være usagligt, hvis der i forbindelse med rationaliseringer kun er tale om en lille lønbesparelse, eller hvis du kunne være blevet lært op til en ny stilling ved omstruktureringer.

En opsigelse kan også være usaglig, hvis der er tale om opsigelse af en medarbejder med lang anciennitet.

Medarbejderens forhold

Medarbejderens forhold kan handle om forhold som dårlig arbejdsindsats, ikke egnet til arbejdsopgaverne, meget sygefravær, samarbejdsvanskeligheder, illoyal adfærd, misligholdelse (fx at komme for sent), tyveri fra arbejdspladsen (medfører en bortvisning) mv.

Din arbejdsgiver skal altid kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at de forhold, han/hun giver i begrundelsen, er korrekte.

Hvis du bliver afskediget grundet forhold, der vedrører dig, har din arbejdsgiver, som udgangspunkt pligt til at give dig en chance for at rette op/ændre på forholdene. Det indebærer også en pligt for din arbejdsgiver til at fortælle dig om problemerne, fx i form af en advarsel/indskærpelse eller en samtale med din leder.

Ved samarbejdsvanskeligheder mellem medarbejdere/kolleger, har din arbejdsgiver normalt pligt til at prøve at løse dem, før en eller flere medarbejder bliver opsagt. Det kan (alt efter omstændighederne) fx ske ved en omplacering af en eller flere medarbejdere, samtaler med medarbejderne eller ved at advare om konsekvenserne, hvis problemerne ikke bliver løst. Hvis nogen bliver opsagt, skal den eller de opsagte være en/nogle af de hoved- eller medansvarlige for samarbejdsproblemerne.

Hvis du har store samarbejdsvanskeligheder med din arbejdsgiver, vil en opsigelse for det meste blive betragtet som saglig. Medmindre problemerne skyldes urimelige krav eller en urimelig opførsel fra din arbejdsgiver.

Opsigelsens saglighed bliver vurderet på det tidspunkt, du bliver sagt op. Det vil altid være en konkret vurdering, som beror på mange omstændigheder, om den enkelte opsigelse er saglig eller ej. 

Kontakt din faglige organisation, hvis du er i tvivl.

Beskyttelse mod usaglig opsigelse

Hvis du er omfattet af funktionærloven eller en overenskomst, er du beskyttet mod usaglig opsigelse, når du har opnået en vis anciennitet. 

For funktionærer er det efter 1 års ansættelse, og for overenskomstdækkede typisk efter 9 måneders ansættelse.Ancienniteten bliver regnet fra den dag, du tiltræder, og indtil du får din opsigelse. 

Det er altså din anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende.

Hvis du ikke opfylder anciennitetskravet, eller hvis du hverken er omfattet af funktionærloven eller en overenskomst, har du som udgangspunkt ingen beskyttelse mod usaglig opsigelse, medmindre forholdet er omfattet af særlig lovgivning (forskelsbehandlingsloven, diskriminationsloven mv.)

Udregning af anciennitet

Hvis du har været vikar, og du fortsætter i stillingen umiddelbart efter udløbet af vikaransættelsen, bliver den type ansættelser talt med i din anciennitet i forhold til opsigelsesvarsler, godtgørelser mv. 

Det samme gælder elever, der efter elevtiden fortsætter i en funktionærstilling. 

Hvis du ikke er omfattet af funktionærloven, er det bl.a. op til din overenskomst, om din vikar- og/eller elevtid tæller med i ancienniteten. Kontakt din faglige organisation for vejledning.

Usaglig opsigelse - ugyldig

En usaglig opsigelse er som hovedregel ikke ugyldig. Det vil sige, at du ikke bare kan blive genansat eller lade være med at fratræde din stilling. 

Der er dog nogle overenskomstdækkede områder, hvor du har krav på at få opsigelsen tilsidesat. Det betyder, at du kan blive i stillingen, men det ses meget sjældent i praksis.

Hvis din arbejdsgiver opsiger dig usagligt, er den eneste sanktionsmulighed derfor en eventuel godtgørelse eller erstatning.  Du bør derfor kontakte din faglige organisation for at få din sag fagligt behandlet.