Vedtægter

På denne side finder du A-kassens vedtægter

Læs siden op

Din Faglige A-kasse blev stiftet den 19. november 2020 på det stiftende delegeretmøde. Nedenstående vedtægter blev vedtaget på dette møde.

Afsnit 1 - Formål og hjemsted

§ 1

Din Faglige A-kasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som efter lovgivningen er henlagt til a-kasserne, herinde skal a-kassen medvirke til, at ledige medlemmer af a-kassen kommer i beskæftigelse.

Stk. 2.
A-kassen har hjemsted i Københavns kommune.

Afsnit 2 - Anerkendelsen

§ 2

A-kassen er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven).

Stk. 2.
A-kassen er en fagligt afgrænset a-kasse for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende jf. §32, stk. 1, nr. 1, litra b, i loven.

Stk. 3.
Til anerkendelsen hører de rettigheder, der fremgår af loven, herunder ret til forskud og refusion efter §79.

Stk. 4.
Til anerkendelsen er tillige knyttet de pligter, der nævnes i loven, herunder pligten til at være undergivet offentligt syn.

Stk. 5.
Tilsynet forestås af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jf. §§88-90 i loven.

§ 3

Om bortfald af anerkendelsen henvises til reglerne i kapitel 7 i loven.

Stk. 2.
Bortfalder en a-kasses anerkendelse, skal der træffes afgørelse om anvendelsen af a-kassens formue. Afgørelsen er først gyldig, når den er godkendt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Afsnit 3 - Medlemsretten

§ 4

En person har ret til at blive op taget som medlem, hvis lovens § 41 er opfyldt, og pågældende har tilknytning til a-kassens faglige område, jf. stk. 2 og 3. Optagelse som seniormedlem kan endvidere ske efter lovens § 44.

Stk. 2.
A-kassens faglige område omfatter de faggrupper, der er anført i bilag 1 og som kan optages i et af følgende forbund: Dansk El-Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark, Malerforbundet i Danmark, Fiskernes Forbund eller Dansk Artist Forbund. Det faglige område omfatter endvidere selvstændige erhvervsdrivende, der har tilknytning til det faglige område for lønmodtagere, jf. stk. 3.

Stk. 3.
Med tilknytning, jf. stk. 2, forstås, at den selvstændige erhvervsdrivende er beskæftiget indenfor A-kassens faglige område eller har en uddannelse, der giver ret til optagelse i a-kassen.

Stk. 4.
Ændring af det faglige område, der medfører ændring af vedtægtens § 2, stk. 2, skal godkendes af a-kassens øverste myndighed. Andre ændringer af en fagligt afgrænset a-kasses faglige område, jf. stk. 2 og stk. 3, kan besluttes af hovedbestyrelsen. En ændring er først gyldig, når den er godkendt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 5.
Et medlem kan optages som fuldtids- eller deltidsforsikret. De med X) mærkede faggrupper har ret til deltidsforsikring.

§ 5

Optagelse i a-kassen er ikke gyldig, før a-kassen har godkendt, at lovens betingelser for optagelse er opfyldt.

Stk. 2.
Ved optagelsen i a-kassen skal medlemmet føres bekendt med a-kassens vedtægt enten ved udlevering af et eksemplar eller ved information om, at vedtægten er tilgængelig på a-kassens hjemmeside.

§ 6

Udmeldelse af a-kassen kan kun finde sted ved skriftlig meddelelse til a-kassen med mindst en måneds varsel til udgangen af en måned, jf. dog stk. 2-4. Medlemmet skal betale medlemsbidrag til datoen for udtræden.

Stk. 2.
Den enkelte a-kasse kan dog fastsætte et kortere varsel end en måned, jf. stk. 1.

Stk. 3.
Fristerne i stk. 1 gælder ikke, når et medlem overgår til førtidspension eller seniorpension, jf. lov om socialpension. Udmeldelse kan dog tidligst ske med virkning fra den dato, hvor a-kassen har modtaget den skriftlige meddelelse.

Stk. 4.
Fristerne i stk. 1 gælder ikke, når et medlem, der betaler efterlønsbidrag, visiteres til fleksjob, jf. lov om fleks ydelse. Udmeldelse kan dog tidligst ske med virkning fra den dato, hvor a-kassen har modtaget den skriftlige meddelelse, eller fra den første i måneden efter visitationen for et medlem, der inden da har udmeldt sig skriftligt.

Stk. 5.
Ved overflytning til anden a-kasse gælder fristen i stk. 1 ikke, men medlemmet skal betale medlemsbidrag til den hidtidige a-kasse til datoen for overflytning.

Afsnit 4 - Medlemmernes rettigheder

Ret til dagpenge m.v.

§ 7

A-kassen yder dagpenge m.v. efter de gældende regler herom.

§ 8

Dagpenge m.v. udbetales til medlemmets NemKonto eller specifik konto, jf. bekendtgørelse om NemKonto-ordningen i et pengeinstitut.

Stk. 2.
A-kassen skal enten sende eller stille en specifikation digitalt til rådighed, fx via ”Min side” på internettet. Specifikationen skal indeholde oplysninger om den udbetalte ydelses bruttobeløb, tilbageholdt A-skat og evt. ATP-bidrag, evt. fradragsart og størrelse, samt udbetalt nettobeløb.

Andre rettigheder

§ 9

Ethvert medlem har ret til at lade sig vælge til a-kassens ledelse og revision.

Stk. 2.
Ethvert medlem har ret til at deltage i a-kassens medlemsmøder samt til at afgive sin stemme på generalforsamlingen, ved valg af delegerede eller repræsentanter samt ved afholdelse af urafstemning, jf. dog § 15, stk. 2.

Stk. 3.
For at medlemmerne kan varetage de rettigheder, der er nævnt i stk. 2, er det a-kassens pligt at orientere og indkalde alle medlemmer.

Stk. 4.
Ethvert medlem har ret til at gøre sig bekendt med a-kassens eller afdelingens regnskab.

Afsnit 5 - Medlemmernes pligter

Pligt til at betale medlemsbidrag

§ 10

Medlemmet har pligt til at betale medlemsbidrag, ATP- og evt. efterlønsbidrag efter de regler, der er fastsat i loven og efter a-kassens anvisning.

Stk. 2.
Medlemmet skal betale medlemsbidrag, ATP- og evt. efterlønsbidrag månedsvis eller kvartalsvis enten bagud eller forud.

Andre pligter

§ 11

Et medlem har pligt til, herunder ved henvendelse til a-kassen (afdelingen), at holde sig orienteret om de gældende regler vedrørende dagpengeret m.v. i loven og i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og de forskrifter, der er knyttet til disse love.

Stk. 2.
Medlemmerne har pligt til at overholde god ro og orden ved personlig henvendelse i a-kassen og ved møder, som a-kassen har indkaldt til. Desuden har de pligt til at overholde de ordensregler, der er fastsat af ledelsen, og til at rette sig efter a-kassens påbud og anvisninger. Overtrædelse af disse bestemmelser kan medføre anvendelse af vedtægtens § 15, stk. 2.

§ 12

Et medlem har pligt til at meddele bopælsændring til a-kassen.

Afsnit 6 - Forskellige bestemmelser

§ 13

Udbetaling af dagpenge m.v. sker centralt via a-kassens hovedkontor, der desuden fremskaffer oplysninger til statistisk formål efter retningslinjer, der fastsættes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

§ 14

Et medlem, som ikke er medlem af en faglig organisation, der er tilknyttet a-kassen, jf. § 4, stk. 2, kan efter hovedbestyrelsens bestemmelse overføres fra en afdeling til administration direkte under hovedbestyrelsen (hovedkontoret). Medlemmerne har dog ret til fortsat at lade sig administrere i afdelingen, hvis de anmoder om det.

Stk. 2. 
Hovedbestyrelsen bestemmer, om medlemmer, der er overført i henhold til stk. 1, bevarer retten til at deltage i afdelingens møder og valg af delegerede m.v., eller om disse rettigheder udøves via en særskilt afdeling i tilknytning til hovedkontoret.

§ 15

Forseelser over for a-kassen kan medføre tab af ret til dagpenge m.v. eller medlemsret efter gældende regler.

Stk. 2.
Overtrædelse af ordensforskrifter, jf. §11, stk. 2, kan medføre henholdsvis bortvisning fra pågældende møde og henvisning til særlig ekspedition efter ledelsens nærmere bestemmelse.

Afsnit 7 - Arbeidsløshedskassens administration

ADMINISTRATIV STRUKTUR

§ 16

A-kassen er en centralt ledet a-kasse med lokale afdelinger.

DELEGERETMØDET

§ 17

A-kassens højeste myndighed er delegeretmødet, jf. dog § 24 (urafstemning).

Stk. 2.
Ordinært delegeretmøde afholdes i 4. kvartal hvert 2. år i lige år. Delegeretmødet indkaldes af hovedbestyrelsen med mindst 4 måneders varsel.

Stk. 3.
Som delegerede deltager hovedbestyrelsen jfr. 21 og derudover 26 generalforsamlingsvalgte repræsentanter, som fordeles med

12 fra Dansk El-Forbunds afdelinger,
6 fra Blik- og Rørarbejderforbundets afdelinger,
6 fra Malerforbundets afdelinger,
1 fra Dansk Artist Forbund
1 fra Fiskernes Forbund

Delegeretmødets dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Valg af stemmetællere
 • Beretning
 • Regnskab
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af formand
 • Valg af næstformænd
 • Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 • Valg af statsautoriseret revisor og kritisk revisor
 • Eventuelt


Stk. 5.
Til delegeretmødet kan enhver afdeling stille de på afdelingens generalforsamling eller repræsentantskabsmøder vedtagne forslag. Afdelingsforslagene indsendes til hovedbestyrelsen senest 3 måneder før delegeretmødets afholdelse. Hovedbestyrelsen skal, senest 1 måned før mødets afholdelse, tilsende de delegerede såvel dagsorden som indkomne forslag.

Stk. 6.
Delegeretmødet er beslutningsdygtigt, når det er lovligt varslet efter stk. 2 og mindst halvdelene af de delegerede er fremmødt.

Stk. 7.
Afstemning på delegeretmødet finder sted ved håndsoprækning eller skriftligt, og almindelige stemmeflertal af de afgivne stemmer er gældende. Bortfald af a-kassens anerkendelse kræver ¾ flertal af de afgivne stemmer.

Stk. 8.
Alene delegeretmødet, jf. dog § 24 kan vedtage ændringer af nærværende vedtægt.

EKSTRAORDINÆRT DELEGERETMØDE

§ 18

Ekstraordinært delegeretmøde kan afholdes, når hovedbestyrelsen vedtager det, eller når 1/3 af de delegerede skriftlige fremsætter motiveret begæring herom til hovedbestyrelsen. Ekstraordinært delegeretmøde kan indkaldes med 1 måneds varsel, or der behandles kun den eller de sager, som har foranlediget indkaldelsen. Dagsorden med udførlig forklaring tilsendes alle delegerede senest 8 dage efter beslutning om afholdelse af ekstraordinært delegeretmøde.

Stk. 2.
Deltagelse i ekstraordinært delegeretmøde følger de i § 17, stk. 3 angivne retningslinjer.

Stk. 3.
Beslutningsdygtighed og afgivelse af stemmer følger § 17, stk. 6 og stk. 7.

VALG AF DELEGEREDE OG SUPPLEANTER

§ 19

Delegerede samt disses personlige suppleanter vælges på afdelingernes lokale generalforsamlinger eller repræsentantskabsmøder jfr. § 20, hvortil alle medlemmer inden for afdelingens geografiske område indkaldes.

Stk. 2.
Delegerede vælges for en periode på 4 år. Det er muligt at modtage genvalg.

Stk. 3.
Hovedbestyrelsen er ansvarlig for, at alle medlemmer har mulighed for at lade sig vælge.

Stk. 4.
Hvis en af de valgte delegerede får permanent forfald eller mister sin valgbarhed, indtræder den pågældende suppleant som delegeret.

Stk. 5.
De delegerede, som ved sammenlægningen allerede er valg i hhv. E-fagets A-kasse og Byggefagenes A-kasse fortsætter som delegerede i Din faglige A-kasse indtil 1. almindelige delegeretmøde i 2022.

AFDELINGSGENERALFORSAMLING/REPRÆSENTANTSKABSMØDE

§ 20

Hovedbestyrelsen sikrer, at der afholdes ordinær afdelingsgeneralforsamling eller repræsentantskabsmøde hvert 4 år til sikring af delegerede samt personlige suppleanter, jf. § 19.

Stk. 2.
Indkaldelse til ordinær afdelingsgeneralforsamling/repræsentantskabsmøde skal ske med mindst 20 dages varsel, ved annonce i relevant(e) medie(r), elektronisk eller skriftlig. Medlemsforslag til behandling på ordinær generalforsamling/repræsentantskabsmøde, skal være hovedkontoret i hænde senest 10 dage før afholdelse af den ordinære generalforsamling/repræsentantskabsmøde.

Stk. 3.
Indkaldelse til ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling/repræsentantskabsmøde skal ske med mindst 7 dages varsel. Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling/repræsentantskabsmøde afholdes efter motiveret anmodning af mindst 40% af afdelingens medlemmer.

Stk. 4.
Afdelingsgeneralforsamlingen/repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtig, når den er lovligt varslet uanset antallet af fremmødte.

Stk. 5.
På afdelingsgeneralforsamlinger/repræsentantskabsmøderne afgøres alle forslag ved stemmeflertal af de afgivne stemmer.

HOVEDBESTYRELSE

§ 21

Hovedbestyrelsen er a-kassens øverste ledelse mellem delegeretmøderne. en varetager a-kassens ledelse, såvel på hovedkontoret, som i de lokale afdelinger i overensstemmelse med lovgivningen og de anvisninger, der er givet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 2.
Hovedbestyrelsen består af en formand og 2 næstformænd, der begge vælges ved direkte valg, hvortil alle deleregerede har stemmeret. Formand og næstformænd skal repræsentere 3 forskellige organisationer. Derudover består hovedbestyrelsen af yderligere 11 medlemmer, som vælges på delegeretmøde for en 2-årig periode. Alle medlemmer af hovedbestyrelsen vælges for en 2-årig periode og har mulighed for genvalg. Den samlede hovedbestyrelse skal være fordelt med.

 • 6 medlemmer fra medlemsgrupper omfattet af bilag 1a
 • 3 medlemmer fra medlemsgrupper omfattet af bilag 1b
 • 3 medlemmer fra medlemsgrupper omfattet af bilag 1c
 • 1 medlem af medlemsgrupper omfattet af bilag 1d
 • 1 medlem af medlemsgrupper omfattet af bilag 1e


Stk. 3.
På samme måde vælges i alt 6 suppleanter, fordel med 1 fra hver medlemsgruppe i bilag 1b – e, og 2 fra medlemsgruppe i bilag 1a

Stk. 4.
Valg af formand, næstformænd, hovedbestyrelsesmedlemmer og suppleanter foretages på delegeretmøder. Opstilling til valg skal ske skriftligt og være A-kassen i hænde senest en uge før delegeretmødet. Valgene sker ved skriftlig afstemning.

Stk. 5.
Alle medlemmer af A-kassen er valgbare til hovedbestyrelsen i henhold til stk. 2.

Stk. 6.
Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder, indtræder den valgte suppleant i hovedbestyrelsen. Er det fratrådte bestyrelsesmedlem formand eller næstformand vælger hovedbestyrelsen ny formand henholdsvis næstformand, idet det fortsat sikres, at formand og næstformænd repræsenterer 3 forskellige organisationer.

Stk. 7.
Hovedbestyrelsen fastsætter retningslinjer for kassens samarbejde med de organisationer, der er nævnt i § 4 og de dertilhørende bilag.

Stk. 8.
Hovedbestyrelsen kan beslutte, at a-kassen deltager som anden aktør i beskæftigelsesindsatsen, jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 9.
Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og samles så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når 4 af hovedbestyrelsens medlemmer begærer det.

Stk. 10.
Hovedbestyrelsen indkaldes med mindst én uges varsel med oplysning om dagsorden.

Stk. 11.
Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dets medlemmer er fremmødt. Ethvert spørgsmål afgøres ved simpel stemmeflerhed. Skriftlig afstemning skal gennemføres, når mindst hovedbestyrelsesmedlemmer forlanger det.

Stk. 12.
Hovedbestyrelsen kan foretage alle dispositioner, der ikke i vedtægten er henlagt til delegeretmødet, herunder indgå strategiske og forpligtende samarbejder med andre virksomheder og træffe beslutning om finansiering af såvel drift som investeringer, herunder køb, salg og belåning af fast ejendom, værdipapirer og valuta.

DAGLIG ADMINISTRATION

§ 22

A-kassens ledelse varetages af formanden og de 2 næstformænd samt sekretariatschefen.

Stk. 2.
A-kassens administration og almindelige forretninger varetages af sekretariatschefen.

Stk. 3.
A-kassen forpligtes ved aftaler, der indgås på a-kassens vegne af den samledes hovedbestyrelse, af formanden i forening med en næstformand, eller af begge næstformænd i forening.

Stk. 4.
Hovedbestyrelses kan meddele prokura. En prokurist kan alene forpligte a-kassen i anliggender, der udgør en del af a-kassens daglige drift.

Stk. 5.
Ansættelse og afskedigelse af sekretariatschef skal træffes af formand og næstformænd i forening.

§ 23

A-kassens administration skal administrere i overensstemmelse med de anvisninger, som hovedbestyrelsen giver.

URAFSTEMNING

§ 24

Mellem delegeretmøderne kan hovedbestyrelsen lade foretage almindelig afstemning (urafstemning) blandt samtlige a-kassens medlemmer om spørgsmål, som kræver hurtig afgørelse.

Stk. 2.
De nærmeste regler om fremgangsmåden ved afholdelse af en sådan afstemning fastsættes af hovedbestyrelsen.

ORIENTERING AF STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING

§ 25

Alle valg af medlemmer og suppleanter til hovedbestyrelsen efter § 21 skal straks meddeles til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 2.
Alle valg af revisor efter § 17 skal strakt meddeles til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Afsnit 8 - Regnskab og revision

§ 26

A-kassens regnskabsvæsen, der omfatter hovedkassen og evt. afdelinger, skal tilrettelægges efter de regler, der er fastsat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. A-kassen skal opfylde de til enhver til gældende krav til regnskabsaflæggelse og løbende indberetninger.

Stk. 2.
ARegnskabsføringen skal give en klar og overskuelig redegørelse for a-kassens virksomhed, så denne kan danne grundlag for udarbejdelse af a-kassens årsregnskab.

Stk. 3.
Efter hvert regnskabsårs slutning udarbejder a-kassen et årsregnskab efter de regler og retningslinjer, der er fastsat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Årsregnskabet skal godkendes og underskrives af hovedbestyrelsen. Det skal tillige underskrives af de revisorer, der er valgt af a-kassens øverste myndighed.

Stk. 4.
For at a-kassen kan opnå refusion fra staten, skal det reviderede og underskrevne årsregnskab indsendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering inden for den frist, som er fastsat i loven.

§ 27

A-kassens indtægter og formue må kun anvendes til opfyldelse af a-kassens formål, jf. § 1, og må hverken som lån, sikkerhedsstillelse eller gave tilflyde andre.

Stk. 2.
A-kassens midler skal holdes adskilt fra andre foreningers midler og skal anbringes og forvaltes på økonomisk forsvarlig måde.

Stk. 3.
Oversigt over a-kassens tegningsberettigede skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 4.
Hovedbestyrelsen står inde for rigtigheden og ægtheden af de transaktioner, der danner grundlag for rekvisition af statslige midler efter nærmere regler fastsat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Undervisningsministeriet.

Afsnit 9 - Vedtægtens ikrafttræden m.v.

§ 28

Nærværende vedtægt, der er revideret af a-kassens øverste myndighed den 19. november 2020 og godkendt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, træder i kraft den 1. januar 2021.

Stk. 2.
Samtidig ophæves den udsendte vedtægt for El-fagets A-kasse af 25. oktober 2017 med dertil hørende tillægsblade samt den udsendte vedtægt for Byggefagenes A-kasse af 18. september 2015 med dertil hørende tillægsblade.

Stk. 3.
A-kassen sørger for ved bekendtgørelse på A-kassens hjemmeside eller på anden måde, at hvert medlem kan få et eksemplar af vedtægten, jf. § 5, stk. 2.

Stk. 4.
A-kassens vedtægt skal være i overensstemmelse med den standardvedtægt for anerkendte a-kasser, der er godkendt af beskæftigelsesministeren. Vedtægten skal godkendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 5.
Ændringer i standardvedtægten har umiddelbar virkning for a-kassens vedtægtsbestemmelser. A-kassens hovedbestyrelse er bemyndiget og forpligtet til snarest muligt at foretage de ændringer af vedtægten, der herefter er nødvendigt for at bringe den i overensstemmelse med standardvedtægten. Ændringer skal godkendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Bilag 1a - Vedtægter for Din Faglige A-kasse

Kassens faglige område omfatter følgende medlemsgrupper, der kan optages i Dansk El-Forbund, jfr. § 4, stk. 2.

X) samtlige medlemsgrupper i Bilag 1a kan optages som deltidsforsikrede

HOVEDGRUPPER OG BENÆVNELSER

 • Akkordelektriker
 • AU Automation og drift
 • AU Energiteknologi
 • AU El-installation
 • AU Informationsteknologi
 • Automationsteknolog
 • Bolig-installatør
 • Bygningsautomationselektriker
 • Bygningsautomationstekniker
 • Datamatiker
 • Elektriker
 • Elektriker 1
 • Elektriker 2
 • El-installatør (Elektroinstallatør)
 • El-montør
 • El-overmontør
 • Energiteknolog
 • Energiteknologi
 • Garantimester
 • Industritekniker (Industrielektriker)
 • Informationsteknologi
 • Innovation, produkt og produktion
 • Installationselektriker
 • Installationsmontør
 • Installationstekniker (Elektriker)
 • IT-teknolog
 • IT-Tecnology
 • Kabelmontør
 • Kommunikationstekniker (Kommunikationselektriker)
 • Overmontør
 • Production Technology
 • Produktionsteknolog
 • Rejsemontør
 • Rejsetekniker
 • Stærkstrømstekniker
 • Værkstedsmontør

SERVICEGRUPPER OG BENÆVNELSER

 • ABA-elektriker
 • ABA-Tekniker
 • Afprøvningstekniker
 • AIA montør
 • AIA-teknikker (Alarm)
 • Alarm-installatør
 • Alarm-montør
 • Alarm-reparatør
 • Anlægstekniker
 • ITV-løsninger
 • Ansvarlig for el-afdeling
 • Beregner/opmåler
 • BMS tekniker
 • Brand El-rådgiver
 • CTC-elektriker
 • CTS-montør
 • CTS-tekniker
 • Driftselektriker
 • Driftstekniker
 • Elevator
 • El-tekniker
 • Elektromekaniker
 • Eventassistent
 • Eventtekniker
 • El-beregner
 • El-koordinator
 • El-projektkoordinator
 • El-salg
 • El-servicemedarbejder
 • El-tekniker
 • El-teknisk sælger
 • Forskningstekniker
 • Huselektriker
 • Hvidevare El-tekniker
 • Hvidevaremontør
 • Hvidevarereparatør
 • Hvidevaretekniker
 • Kalibreringstekniker
 • Kontormaskinemekaniker
 • Kontormaskinereparatør
 • Kølemontør
 • Køletekniker
 • Oliefyrsmontør
 • Pedel
 • Pedelmedhjælper
 • Projektkoordinator
 • Projektleder
 • Projektleder, bygge og anlæg
 • Projektmedarbejder
 • Produktspecialist
 • Rådgivende konsulent
 • Salgskonsulent
 • Salgssupport – el
 • Salgssupporter
 • Salgstekniker
 • Service- og salgstekniker
 • Serviceelektriker
 • Servicemontør
 • Servicetekniker
 • Servicetekniker, jern og metal
 • Sikrings El-tekniker
 • Sikringselektriker
 • Sikringskonsulent
 • Sikringsmontør
 • Sikringsrådgiver
 • Sikringstekniker
 • Specialkonsulent
 • Spjældelektriker
 • SRO-tekniker
 • Styringstekniker
 • Stærkstrømstekniker
 • Svagstrømstekniker
 • Tavlemontør
 • Tavlekonstruktør
 • Vedligeholdelsesmedarbejder
 • Vedligeholdelsestekniker

FORSYNINGS-, ENERGI-, & MILJØGRUPPER OG BENÆVNELSER

 • Energiansvarlig
 • Energielektriker
 • Energi El-tekniker
 • Energiinstallatør
 • Energikonsulent
 • Energimontør
 • Energirådgiver
 • Energitekniker
 • Formand
 • Forskningstekniker
 • Forsynings elektriker
 • Forsynings El-tekniker
 • Fyrings- & Varme El-tekniker
 • Kabelmontør
 • Ledningsmontør
 • Målertekniker
 • Liniemontør
 • Linieassistent
 • Ledningsmontør på Elværk
 • Sikkerhedsleder
 • Miljøtekniker
 • Holdleder
 • Installationsassistent
 • Kabelassistent
 • Laboratorieassistent
 • Laboratorietekniker
 • Offshore-arbejder
 • On/offshore-elektriker
 • On/offshore-tekniker
 • Prøveassistenter
 • Prøvemester
 • Raffinaderi-tekniker
 • Signaltekniker
 • Solcelleinstallatør
 • Solcellemontør
 • Solvarmeinstallatør
 • Solvarmemontør
 • Varmepumpeinstallatør
 • Varmepumpemontør
 • Vindmølleelektriker
 • Vindmøllemontør

INDUSTRI- & FREMSTILLINGS- GRUPPER OG BENÆVNELSER 

 • Automatikmekaniker
 • Automatikmontør
 • Automatikfagtekniker
 • Automatiktekniker
 • Automationsingeniør
 • Automationstekniker
 • Automationsteknolog
 • Elektronikarbejder
 • Elektroniktekniker
 • Elektronikfagtekniker
 • Elektronikmekaniker
 • Elektromekaniker
 • El-konstruktør
 • El-projektmager
 • Elektrotekniker
 • El-produktionstekniker
 • Indreguleringsservicemontør
 • Industrielektriker
 • Industrireparatør
 • Ingeniørassistent
 • IT drifttekniker
 • Maskinelektriker
 • Maskintekniker
 • Maskinmontør
 • Montør/tekniker
 • Måletekniker
 • Målermontør
 • Offshore-tekniker
 • Offshore-elektriker
 • Opstiller
 • Plast El-tekniker
 • Proces El-tekniker
 • Procesprogrammør
 • Reguleringstekniker
 • Robottekniker
 • Styringselektriker
 • Stærkstrømstekniker
 • Underværkfører
 • Værkstedsassistent

EDB-, KOMMUNIKATIONS- & MEDIEGRUPPER OG BENÆVNELSER

 • Antenneinstallatør
 • Antennemontør
 • Antennereparatør
 • Antennetekniker
 • AV-assistent
 • AV-tekniker
 • AV-montør
 • Belysningsdesign
 • Belysningselektriker
 • Belysningskonsulent
 • Belysningsmester
 • Belysningstekniker
 • Bredbåndsmontør
 • Data-fagtekniker
 • Datamontør
 • Datainstallatør
 • Dataprogrammør (PLC- & CNC-pro- cesstyringsanlæg etc.)
 • Datareparatør
 • Datatekniker
 • EDB-montør
 • EDB-installatør
 • EDB-programmør (PLC-& CNC-processtyringsanlæg etc.)
 • EDB-reparatør
 • EDB-tekniker
 • Fibermontør
 • Fiberteknikker
 • Fjernvarmemontør
 • Grafisk El-tekniker
 • IT-arkitekt
 • IT-ingeniør
 • IT-konsulent
 • IT-kvalitetsmedarbejder
 • IT-projektleder
 • IT-tekniker
 • Kommunikations El-tekniker
 • Kommunikationstekniker
 • Netværkstekniker
 • Programmør og systemudvikler
 • Service datatekniker
 • Softwareprogramør
 • Systemadministrator
 • Teleinstallatør
 • Telekonsulenter
 • Telemontør
 • Telereparatør
 • Teletekniker
 • Webudvikler

TRANSPORTGRUPPER OG BENÆVNELSER

 • Autoelektriker
 • Auto El-tekniker
 • Fly elektriker
 • Fly El-tekniker
 • Kørestrømstekniker
 • Skibselektriker
 • Skibs El-tekniker
 • Tog elektriker
 • Tog El-tekniker


DIVERSE GRUPPER OG BENÆVNELSER

 • Medico El-tekniker
 • Argo El-tekniker
Bilag 1b - Vedtægter for Din Faglige A-kasse

Kassens faglige område omfatter følgende medlemsgrupper, der kan optages i Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark.

X) samtlige medlemsgrupper i Bilag 1b kan optages som deltidsforsikrede

 • Blikkenslagerområdet, tag- og facadedækning
 • Fabriksblikkenslagere, med arbejde i tyndplade
 • Ventilationsområde med installation
 • Uddannelser omfattet af bekendtgørelse om VVS-uddannelser
 • Drift og vedligeholdelse, inden for ovennævnte område
 • Installation, drift og vedligeholdelse af alle rørinstallationer med dertil hørende styresystem og komponenter, for private og offentlige arbejdsgivere
 • Skorstensfejere, hvis arbejdsområde er dækket af overenskomst med Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 og Skorstensfejernes Fagforbund i Danmark

I henhold til aftale med Dansk Metal fastsættes følgende:

Hvor der er tale om fælles arbejde, er det den faglige grunduddannelse, der danner grundlag for optagelse og overflytning A-kasserne imellem.

Bilag 1c – Vedtægter for Din Faglige A-kasse

Kassens faglige område omfatter følgende medlemsgrupper, der kan optages i Malerforbundet i Danmark.

X) samtlige medlemsgrupper i Bilag 1c kan optages som deltidsforsikrede.

 • Bygningsmalere
 • Skilteteknikere
 • Autolakerere
 • Bygningstapetserere
 • Servicearbejdere (der udfører male- og overfladebehandling)
 • Undervognsmalere
 • Skibsmalere
 • Industrimalere
 • Jernmalere
Bilag 1d – Vedtægter for Din Faglige A-kasse

Kassens faglige område omfatter følgende medlemsgrupper, der kan optages i Fiskernes Forbund.

X) samtlige medlemsgrupper i Bilag 1d kan optages som deltidsforsikrede.

 • Fiskere
 • Vodbindere
 • Kutterservicepersonel
 • Ansatte tillidsmænd i Maritim afdelings afdelinger, deres formænd og kasserere
Bilag 1e – Vedtægter for Din Faglige A-kasse

Kassens faglige område omfatter følgende medlemsgrupper, der kan optages i Dansk Artist Forbund.

X) samtlige medlemsgrupper i Bilag 1e kan optages som deltidsforsikrede.

 • Artister
 • Dansere
 • Sangere
 • Skuespillere
 • Solister
 • Modeller