Bliv medlem

Meld dig ind i a-kassen og læs mere om fagforeningerne, der står bag a-kassen

Bliv medlem af a-kassen


Meld dig også ind i fagforeningen

Melder du dig ind i en af de 5 fagforeninger, der står bag Din Faglige A-kasse, er du sikret kompetente kræfter, der forhandler på dine vegne, og som sikrer, at dine rettigheder bliver overholdt: 

Fagforeninger med OK-mærket sikrer dig et særligt kendskab til dit fag og din branche. 

Det koster det at være medlem af fagforeningen

Læs mere om, hvad det koster, at medlem af en af de 5 fagforeninger, som står bag a-kassen:

A-kassens kontingentsatser 2022

Kontingentet betales forud og opkræves månedligt.

Fuldtidsforsikret medlem med efterlønsbidrag 1.042 kr. pr. måned.
Deltidsforsikret medlem med efterlønsbidrag 745 kr. pr. måned.

Fuldtidsforsikret medlem uden efterlønsbidrag 521 kr. pr. måned.
Deltidsforsikret medlem uden efterlønsbidrag 398 kr. pr. måned.

Fuldtidsforsikret medlem med efterlønsbevis 521 kr. pr. måned.
Deltidsforsikret medlem med efterlønsbevis 298 kr. pr. måned.

Fuldtidsforsikret medlem overgået til efterløn 510 kr. pr. måned.
Deltidsforsikret medlem overgået til efterløn 391 kr. pr. måned.

Medlemskabet af a-kassen ophører fra udgangen af den måned, hvor du overgår til folkepension. Som folkepensionist kan du melde dig ind i a-kassen som seniormedlem. Et seniormedlemskab giver dig ret til hjælp med jobsøgning, men du kan ikke få ret til ydelser fra a-kassen.

Kontingentets sammensætning

Dit kontingent til a-kassen er sammensat af et administrationsbidrag, et medlemsbidrag, et ATP- bidrag og et eventuelt efterlønsbidrag.

Administrationsbidraget er 153,00 kr. pr. måned i 2022, og anvendes til at administrere dit medlemskab af a-kassen. Det dækker således alt fra porto til arbejdslønninger.

Medlemsbidraget er 357,00 kr. pr. måned i 2022, og går til staten, der så til gengæld betaler dine dagpenge, hvis du bliver ledig.

ATP-bidraget er 11,00 kr. pr måned og lovpligtigt. Det er 7,00 kr. pr. måned, hvis du er deltidsforsikret.

Hvis du er tilmeldt efterlønsordningen, opkræver vi et særligt efterlønsbidrag, som er 521,00 kr. pr. måned i 2022 for fuldtidsforsikrede.

Søg om kontingentfritagelse

Du har mulighed for at blive fritaget for at betale kontingent til a-kassen, hvis du er under en uddannelse, der giver dig ret til at blive optaget som dimittend. 

Hvis du vil fritages og er under uddannelse, skal du være opmærksom på, at der er krav til den uddannelse, du er på. Uddannelsen skal være erhvervsmæssig, offentlig anerkendt og af mindst 18 måneders varighed. 

Søg kontingentfritagelse

Modtager du SU eller skolepraktikydelse, må du ikke tjene mere end den højeste dagpengesats ved siden af. I 2022 er det 232.224 kr. før skat. 

Får du elevløn, må din samlede indtægt ikke overstige 232.224 kr. i 2022. Du skal derfor være særligt opmærksom, hvis du har indtægter (fx selvstændig bibeskæftigelse) udover din elevløn.  

Du har ikke mulighed for at afbryde din fritagelsesperiode, medmindre du afbryder eller afslutter din uddannelse. Derfor kan du ikke afbryde din fritagelsesperiode for eksempelvis at tjene mere på din arbejdsplads eller for at få udbetalt feriedagpenge.

OBS! Hvis du får udbetalt ydelser fra a-kassen, kan du ikke samtidigt blive kontingentfritaget.

Opkrævning af a-kasse og fagforeningskontingent

Vi har en indgået en administrationsaftale med de 5 fagforeninger, der står bag Din Faglige A-kasse. Det er baggrunden for, at vi opkræver vi dit kontingent til a-kassen og til din fagforening samtidigt. Det gælder også afdelings- og klubkontingentet. 

Du modtager derfor en samlet opkrævning hver måned.

Dit samlede kontingent er individuelt. Det afhænger således af, hvilken fagforening og lokalafdeling du er medlem af:

Tilmelding til Betalingsservice

Opret en betalingsserviceaftale i din netbank og benyt følgende oplysninger:

 • PBS-nr.: 0123 7179
 • DEB.GRP: 02316
 • Kundenummer: Dit medlemsnummer
Opsigelsesvarsel ved udmeldelse af a-kassen

Det fremgår af § 6 i vedtægerne for Din Faglige A-kasse, at udmeldelse af a-kassen, kun kan finde sted ved skriftlig meddelelse til a-kassen med mindst 1 måneds varsel til udgangen af en måned. 

Eksempel:
Hvis du har fået tilkendt Tidlig Pension fra den 1. januar 2022 og du udmelder dig af a-kassen den 12. december 2021, så skal du betale medlemsbidrag til a-kassen i december 2021 og januar 2022. Du bliver således udmeldt med virkning fra den 1. februar 2022.

Opmærksomhedspunkter ved udmeldelse

En udmeldelse af a-kassen betyder at du mister dine a-kasserettigheder, herunder din a-kasse anciennitet. Du vil således skulle have været medlem af a-kassen i 1 år - samt opfylde indkomstkravet i løbet af det år - før du, som udgangspunkt ville have ret til dagpenge. 

En udmeldelse af efterlønsordningen er endegyldig. Det er ikke muligt at fortryde. Du vil således ved en evt. genindmeldelse i a-kassen ikke have mulighed for at blive (gen)tilmeldt efterlønsordningen.

Under 30 år og under uddannelse

Det er gratis af være medlem af a-kassen, hvis du er under 30 år og under uddannelse inden for et af vores faglige områder.

Det er en fordel, at være gratis medlem af a-kassen, mens du er under uddannelse, da du blandt andet efter 1 års gratis medlemskab, har ret til dagpenge når du afslutter din uddannelse:

 • Medlemskab af a-kassen koster 0 kr. pr. måned, mens du er under uddannelse.
 • Du kan få op til 15.844 kr. pr. måned i dagpenge fra din 1. ledige dag, hvis du er medlem i mindst 1 år før du afslutter din uddannelse. Eller efter 1 måneds ledighed, hvis du først melder dig ind 14 dage efter uddannelsens afslutning.
 • Hjælp til jobsøgning, hvis du er ledig.
 • Adgang til på samme tid, at blive medlem af en rigtig fagforening, hvis du fx er under uddannelse til elektriker, maler og/eller blik og rør arbejder.
Betingelser - gratis a-kasse medlemskab
 • Du er under uddannelse og under 30 år.
 • Din uddannelse er fuldtids og minimum af 18 måneders varighed.
 • Din uddannelse giver dig ret til at dimittere i en a-kasse.
 • Din erhvervsuddannelse skal indeholde et planlagt skoleforløb samt en praktik/elevplads.

Hvis du er fyldt 30 år og er under uddannelse, skal du for at blive fritaget for at betalte kontingent, inden uddannelsens start have optjent ret til dagpenge og opfylde et beskæftigelseskrav svarende til 1 års arbejde på fuld tid (1924 timer). 

Derudover, skal du være tilmeldt efterlønsordningen og betale efterlønsbidrag i hele fritagelsesperioden.