Arbejdsfordeling

Læs siden op

Under COVID-19 er det muligt at benytte to forskellige arbejdsfordelinger 

Den ene er den traditionelle arbejdsfordelingsordning, der har eksisteret i mange år. Den anden er en midlertidig ordning, der er aftalt i forbindelse med COVID-19. Det er muligt at anvende den midlertidige ordning i perioden 14. september 2020 til og med 31. marts 2022. Dvs., at en midlertidig arbejdsfordeling kan være i kraft til og med den 31. marts 2022. Læs mere om de to ordninger neden for.

Fælles for begge ordninger er, at arbejdsfordelingen kan omfatte alle medarbejderne i enten:

 • en virksomhed som helhed
 • en virksomhedsafdeling
 • en bestemt produktionsenhed i virksomheden.

Man får sin sædvanlige løn under arbejdsfordelingen, når man arbejder. Når man ikke arbejder, har man som medlem af en a-kasse mulighed for, at få supplerende dagpenge, hvis man er dagpengeberettiget og tilmeldt på Jobcenteret. Læs mere om betingelserne neden for.

Fakta om den traditionelle arbejdsfordeling

En traditionel arbejdsfordeling kan være fastsat i en kollektiv overenskomst eller ved anden kollektiv aftale om midlertidig nedsættelse af arbejdstiden.

Hvis man som medarbejder er omfattet af en overenskomst, der indeholder bestemmelser om arbejdsfordeling, skal arbejdsfordelingen iværksættes efter disse bestemmelser.

Hvis man ikke er omfattet af en overenskomst, der indeholder bestemmelser om arbejdsfordeling, skal der indgås en ”anden kollektiv aftale” mellem virksomheden og den gruppe medarbejdere, der skal deltage i arbejdsfordelingen.

Principielt, er det muligt, at etablere en traditionel arbejdsfordeling for alle typer af medarbejdere, uanset om de er omfattede af en overenskomst eller ej.

Fordeling af arbejdstid

En traditionel arbejdsfordeling kan etableres på forskellige måder:

 • Arbejdstiden skal være nedsat med mindst 2 hele dage pr. uge.
 • Arbejdstiden skal være nedsat med enten 1 uges arbejde fulgt af 1 uges ledighed, 2 ugers arbejde/1 uges ledighed eller 2 ugers arbejde/2 ugers ledighed.

I en traditionel arbejdsfordeling, er det som udgangspunkt muligt at aftale 13 ugers arbejdsfordeling i hver enkelt afdeling eller produktionsenhed. Der er dog mulighed for at forlænge denne periode (under visse forudsætninger).

Arbejdsfordelingen skal altid anmeldes til Jobcenteret senest 1 uge, før den træder i kraft.

Fakta om den midlertidige arbejdsfordeling

Den midlertidige arbejdsfordeling er etableret ved lov og den adskiller grundlæggende fra de traditionelle arbejdsfordelinger på disse punkter:

 • Virksomheden kan iværksætte arbejdsfordeling for alle medarbejdere, selv om der ikke er overenskomstmæssig hjemmel hertil eller i øvrigt indgået kollektiv eller individuel aftale herom.
 • Virksomheden bestemmer selv, i hvilket tidsrum arbejdsfordelingen skal løbe, dog skal arbejdsfordelingen ophøre senest den 31. marts 2022. 
 • Virksomheder, der har iværksat en arbejdsfordeling, kan forlænge den eksisterende periode eller påbegynde en ny. Der skal i så fald foretages en ny anmeldelse til Jobcenteret.
 • Virksomheder indenfor DA/FH-området, der vil gøre brug af ordningen, skal informere og høre medarbejderne efter de regler, der gælder i Samarbejdsaftalen.
 • Før arbejdsfordelingen kan iværksættes, skal de berørte medarbejdere have 24 timer på en hverdag til at beslutte, om de vil indgå i arbejdsfordelingen. Hvis virksomheden orienterer medarbejderne om den påtænkte arbejdsfordeling en lørdag kl. 12.00, skal medarbejderne senest mandag kl. 12.00 beslutte, om de ønsker at indgå i ordningen. Hvis en medarbejder ikke ønsker at indgå i en arbejdsfordeling efter ordningen, må virksomheden beslutte, om medarbejderen afskediges. Virksomheden må i givet fald opsige medarbejderen med pågældendes sædvanlige varsel og under overholdelse af øvrige vilkår.
 • Virksomheden skal tilrettelægge arbejdsfordelingen, så arbejdstiden for de berørte nedsættes med mindst 20%. og maksimalt 50% i gennemsnit målt over 4 uger i forhold til den aftalte arbejdstid. Dvs., at de berørte medarbejdere maksimalt må være ledige halvdelen af deres aftalte arbejdstid.
 • Virksomheder der er omfattet af en overenskomstaftale, der giver mulighed for at reducere arbejdstiden med op til 80%, kan reducere arbejdstiden i overensstemmelse med det, men alene for medarbejdere, der er omfattet af overenskomstaftalen.
 • Ordningen giver alene mulighed for at erstatte arbejdstid med ledighed, og kan således ikke anvendes til at ændre på arbejdstidens placering m.v. i videre omfang end efter de gældende overenskomsters regler.
 • Under hensyntagen til dette, kan perioden med ledighed for ikke-funktionærer tilrettelægges fleksibelt på dage og timer, fx ledighed hver anden dag, en dag om ugen, hver anden uge eller halvdelen af hver arbejdsdag. Hvis medarbejderen er omfattet af en overenskomst, der indeholder regler om mindstearbejdstid på en almindelig arbejdsdag, skal disse regler respekteres.
 • For funktionærer skal ledighed placeres i hele dage.
 • Virksomheden skal betale et arbejdsgiverbidrag på 3 G-dage pr. måned pr. medarbejder i ordningen. Bidraget beregnes forholdsmæssigt, så det reduceres, hvis man ikke anvender arbejdsfordeling i en hel kalendermåned. Pligten til at betale 2 G-dage ved start af en arbejdsfordeling er suspenderet i forbindelse med den midlertidige arbejdsfordeling.
 • Medarbejdere, der indgår i en midlertidig arbejdsfordeling, har i ledighedsperioden mulighed for en forhøjet dagpengesats på 23.289 kr. pr. md., hvis deres indkomstgrundlag er tilstrækkeligt højt.
 • Medarbejdere, der ikke er medlem af en a-kasse, og medarbejdere, der er medlem af en a-kasse, men endnu ikke er dagpengeberettigede, kan opnå ret til dagpenge under en midlertidig arbejdsfordeling, ved at betale 3 måneders ekstra kontingent til a-kassen for hver måned, de ønsker at opnå dagpenge mens de er i en arbejdsfordeling. 
 • Virksomheden kan vælge, at iværksætte opkvalificeringsforløb for medarbejdere, der er omfattet af en midlertidig arbejdsfordeling, også for de perioder, hvor den pågældende medarbejder er ledig og modtager supplerende dagpenge fra a-kassen.
Supplerende dagpenge ved arbejde i MAF-perioden

Mens man som medarbejder går hjemme, kan man få supplerende dagpenge fra a-kassen. Det forudsætter dog, at man er tilmeldt på Jobcenteret og i øvrigt opfylder betingelserne for ret til dagpenge. 

Er man omfattet af en midlertidig arbejdsfordeling og er ens indkomstgrundlag tilstrækkeligt højt, vil de supplerende dagpenge bliver beregnet ud fra en højere dagpengesats end normalt. Dagpengesatsen er forhøjet til 23.324 kr. pr. måned i 2022, hvilket er ca. 20% mere end den normale, højeste dagpengesats.

Hvis man er omfattet af en traditionel arbejdsfordeling er dagpengesatsen ikke forhøjet.

Man bruger ikke af sin ret til dagpenge, hvis man er omfattet af den midlertidige arbejdsfordeling. Hvis man bliver ledig på et senere tidspunkt, så har arbejdsfordelingen ikke talt med i det samlede forbrug af dagpenge.

Skal du have supplerende dagpenge så husk at:

Vær opmærksom på, at hvis du er omfattet af en midlertidig arbejdsfordeling, skal du ikke søge job. Det er heller ikke et krav, at du skal et godkendt CV. Det samme gælder deltagelse i møder på Jobcenteret og i a-kassen. Det slipper du for i perioden med midlertidig arbejdsfordeling.

Hvis du derimod er omfattet af en traditionel arbejdsfordeling, skal du oprette et CV på jobnet.dk og stå til rådighed for arbejdsmarkedet efter de almindeligt gældende regler.

Arbejde for en anden arbejdsgiver

Medarbejdere på arbejdsfordeling må som udgangspunkt gerne arbejde for en anden virksomhed, når de er ledige i forbindelse med en arbejdsfordeling. Medarbejderen skal dog stadig iagttage sin almindelige loyalitetspligt, som bl.a. indebærer, at vedkommende ikke må tage arbejde i konkurrerende virksomhed.

Ferie med løn og feriedagpenge - opmærksomhedspunkter

Lønmodtagere på midlertidig arbejdsfordeling anses for at arbejde på deltid. Derfor skal ferien afspejle arbejdsugen. Der optjenes dog fortsat 2,08 dages ferie pr. måned.

Arbejdsgiveren kan fortsat varsle ferie i henhold til ferieloven, men kan ikke isoleret set pålægge lønmodtageren kun at holde ferie på de dage, hvor pågældende i øvrigt skulle arbejde.

Kollektiv ferielukning under en arbejdsfordeling

Der kan holdes kollektiv ferielukning under en arbejdsfordeling, men ferielukningen afbryder eller forlænger ikke en arbejdsfordeling. En kollektiv ferie tæller ikke med i arbejdsfordelingen og forlænger således arbejdsfordelingen med varigheden af den kollektive ferielukning.

Løn eller dagpenge under ferie

Som medlem af en a-kasse, optjenes der en potentiel ret til feriedagpenge på baggrund af perioder, hvor medlemmet har fået udbetalt arbejdsløshedsdagpenge. Dette gælder også udbetalte dagpenge for ledige dage under en arbejdsfordeling.

Når et medlem arbejder på nedsat tid i en arbejdsfordeling og modtager supplerende dagpenge, optjenes 2,08 dag med betalt ferie efter ferieloven og dage med ret til feriedagpenge som følge af ledigheden. Den samlede optjening vil dermed udgøre mere end 2,08 dag om måneden. Det betyder dog ikke, at der samlet set kan holdes mere end 2,08 dages ferie pr. måned.

Hvis pågældende på opgørelsestidspunktet samlet set har optjent ret til feriebetaling efter ferieloven og feriedagpenge, der udgør mere end det maksimale hele antal dage med ret til ferie efter ferieloven og dage med feriedagpenge, kan der udbetales feriedagpenge fra a-kassen, når pågældende har afholdt de optjente dage med feriebetaling efter ferieloven minus antallet af dage med feriedagpenge. 

Ovennævnte regler betyder, at medlemmet både vil have ret til feriebetaling og feriedagpenge for de samme dage, hvilket helt eller delvis opvejer feriebetalingen i forbindelse med arbejdsfordelingen.

Hvis du ikke er medlem af a-kassen

Du kan ekstraordinært melde dig ind og få ret til supplerende dagpenge under arbejdsfordelingen. Det kræver, at du udover et almindeligt kontingent (pr. måned) også betaler for 2 måneders ekstra kontingent til a-kassen.

Du skal dog være opmærksom på, at når ordningen udløber, vil du ikke have ret til dagpenge. Din betaling af 2 måneders ekstra kontingent, giver dig således ikke en egentlig dagpengeret. 

Det almindelige kontingent tæller dog med i opgørelsen af din medlemsperiode. Det vil sige, at du har optjent 4 måneders anciennitet i a-kassen, hvis du fx har været omfattet af den midlertidige arbejdsfordeling i 4 måneder. 

Du opnår ret til dagpenge, når du har 12 måneders anciennitet og opfylder et indkomst- eller beskæftigelseskrav.

Blanketter - arbejdsfordeling

På Jobcenterets hjemmeside findes bl.a. links til de blanketter, som anvendes når en arbejdsfordeling skal anmeldes: 

AB 292 Meddelelse om arbejdsfordeling
AB 293 Personer omfattet af arbejdsfordeling - Bilag til meddelelse om arbejdsfordeling
AB 294 Anmeldelse af arbejdsfordeling efter den midlertidige arbejdsfordelingsordning som led i håndteringen af covid-19

Bemærk, at AB 294 ikke kan/skal anvendes efter den 31. marts 2022 .