Jeg har sagt op/er blevet opsagt

Læs siden op

Når du melder dig ledig på jobnet.dk og sender en ledighedserklæring, har vi pligt at undersøge baggrunden for dit arbejdsophør. Har du selv sagt op? Hvis ja, hvorfor? Er du blevet sagt op? Hvis ja, hvorfor? Osv.

Vi skal undersøge om du har ret til dagpenge på din første ledige dag eller om du først kan få dagpenge efter 3 uger (karantæne).

Vi skal give dig 3 ugers karantæne, hvis det viser sig, at dit arbejdsophør er selvforskyldt. Det kan fx være tilfældet, hvis du har sagt op uden det, man i dagpengesystemet kalder en gyldig grund (læs mere neden for). Det kan fx også være, hvis din arbejdsgiver har sagt dig op, fordi du ikke er mødt på arbejde.

Du kan også få karantæne, selvom du allerede modtager dagpenge. Karantænen vil du få, hvis du ikke medvirker aktivt til at komme ud af din ledighed.

Hvornår er man selvforskyldt ledig?

Du anses for at være selvforskyldt ledig hvis du: 

 • Selv siger op, eller selv er skyld i, at du er blevet sagt op.
 • Selv siger op efter, at du er blevet opsagt af arbejdsgiveren (=kontraopsigelse).
 • Får nedsat din arbejdstid med henblik på at få udbetalt supplerende dagpenge.
 • Accepterer et for kort opsigelsesvarsel.
 • Tager orlov fra dit arbejde.
 • Afslår et formidlet arbejde.
 • Afslår at være med til at udarbejde eller revidere “Min plan”
 • Afslår et tilbud efter “Min plan”.
 • Udebliver fra et tilbud efter “Min plan”.
 • Afslår, ophører eller udebliver i forbindelse med et uddannelsespålæg.
Hvordan afvikles karantænen?

Karantænen kan kun afvikles i perioder, hvor du har ret til ydelser fra a-kassen.

Du kan kun afvikle karantæne, hvis du er tilmeldt Jobcentret, er dagpengeberettiget og indsender dagpengekort. 

Karantænen har virkning fra dagen efter ophøret eller fra den dag, du har afslået fx et jobtilbud, hvis du allerede er ledig.

Kan karantænen bliver forældet?

Karantænen bliver forældet 3 måneder efter den dag, hvor du ophørte med dit arbejde/afslog et jobtilbud. 

Den forældes også, hvis du har fået indberettet 185 timers arbejde i Indkomstregistret efter det tidspunkt, du fik karantænen.

Den særlige gentagelsesvirkning

Hvis du får karantæne fordi du selv er skyld i dit arbejdsophør, og du får 2 karantæner inden for 12 måneder, så er konsekvensen, at du mister din ret til dagpenge. Det skyldes gentagelsesvirkningen.

Du vil i givet fald tidligst kunne få dagpenge igen, når du i en sammenhængende periode på 3 måneder har fået indberettet 300 timers arbejde (uden tilskud) i Indkomstregistret (månedslønnede). For 14-dagslønnede er kravet 276 timer.

Deltidsforsikrede skal i en sammenhængende periode på 3 måneder have fået indberettet 150 timers arbejde (uden tilskud) i Indkomstregistret (månedslønnede). For 14-dagslønnede er kravet 138 timer.

Opsigelse af helbredsmæssige årsager

Hvis du på grund af dit helbred ikke kan eller kun vanskeligt kan udføre et arbejde og din læge vil udstede en lægeerklæring på det, kan det være en gyldig grund til at opsige arbejdet.

Det er dog helt afgørende, at du har været i behandling hos din læge før du opsiger arbejdet.

Derudover skal du inden du siger op, have forsøgt at få en anden stilling på arbejdspladsen.

Lang transporttid mellem hjem og arbejde

Hvis afstanden mellem bopæl og arbejde betyder, at din transporttid er længere end det du skal acceptere i henhold til reglerne om rådighed (typisk 3 timers daglig transporttid), kan du opsige dit arbejde - det kræver dog:

 • At du inden opsigelsen har prøvet at få en anden arbejdstid, og
 • At opsigelsen sker i umiddelbar tilknytning til ændringen i din arbejdstid. Eller omlægning af den offentlige transport.
 • Eller, at dine transportmuligheder til og fra arbejdet ændres væsentligt.
Opsigelse af arbejde i udlandet

Du kan opsige dit arbejde med en gyldig grund, hvis dit arbejde udføres i udlandet eller i Grønland. Det gælder dog ikke, hvis du under ansættelsen:

 • Har bopæl i Danmark og er udsendt af den danske stat
 • Eller er ansat hos en arbejdsgiver, der er skattemæssigt registreret i Danmark

Dette gælder også ved afslag på formidlet arbejde, hvis arbejdet skal udføres i udlandet, på Færøerne eller i Grønland.

Ingen pasningsmuligheder til børn og familie

Hvis du mangler pasningsmulighed til dit barn eller et familiemedlem, der er plejekrævende, kan det også være en gyldig grund til en opsigelse. 

Inden opsigelsen/ophøret skal du have forsøgt at få en anden arbejdstid og at skaffe en pasningsmulighed.

Husk, at du skal give Jobcentret besked, hvis du ikke har pasningsmulighed uden for normal åbningstid. Ellers kan det påvirke din ret til dagpenge.

Deltidsforsikredes arbejdstid

Hvis du er deltidsforsikret, kan du opsige dit arbejde, når arbejdstiden er på mere end 6 timer i døgnet. Dvs. over 30 timer om ugen. 

Inden opsigelsen skal du være blevet pålagt den ændrede arbejdstid af din arbejdsgiver. Og du må ikke have accepteret arbejdstiden.