Fradrag for indtægter

Løn, fratrædelsesgodtgørelser, feriegodtgørelser m.v. medfører som udgangspunkt fradrag i din efterløn

Læs siden op

Indtægter der modregnes i efterlønnen

En del indtægter modregnes i din efterløn. Det drejer sig blandt andet om:

 • Lønindkomst
 • Fratrædelsesgodtgørelser
 • Arbejdsgivergodtgørelser (G-dage) for 1. og 2. ledighedsdag
 • Feriegodtgørelse og evt. løn under ferie
 • Indtægter fra borgerligt ombud og offentlige og private hverv (fx bestyrelsesarbejde)
 • Pensioner
 • Indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD)
Fradrag for lønindtægter

Hvis du har lønindkomst fradrager vi et mindre antal timer i din efterløn - færre end du reelt har arbejdet. Det gælder dog kun for de første 43.628 kr. du tjener i 2024. 

Når du har tjent 43.628 kr., vil du blive fradraget for det reelle antal timer du arbejder resten af 2024.

Ingen modregning i efterlønnen

Der vil ikke ske modregning i din efterløn for denne type indtægter:

 • ATP – Arbejdsmarkedets Tillægspension
 • Efterlevelseshjælp
 • Erstatninger fx efter en arbejdsskade
 • Indtægter ved salg af fast ejendom
 • Forpagtningsafgift
 • Indtægter ved udlejning (obs! erhvervsmæssigt overskud af egen bolig medfører fradrag)
 • Renteindtægter, aktieudbytte, arv, gaver og gevinster
 • Underholdsbidrag
 • Invaliditetsydelse efter lov om social pension
 • Pension - udbetalinger pba. tabt arbejdsevne fx svagelighedspension
 • Betaling for feriefridage, som ikke afholdes
 • Pension efter afdød ægtefælle eller samlever
 • Livsforsikringer med udbetalinger
Modregning af feriegodtgørelse

Din efterløn bliver mindre, hvis du er på efterløn og holder ferie med løn eller feriegodtgørelse. 

Efterlønnen nedsættes dag-for-dag, mens du holder ferien. 

Du vil også blive modregnet, hvis du har optjent feriepenge, og disse udbetales i efterlønsperioden eller op til 3 måneder før, du går på efterløn (uden at du holder ferie).

Hvis dine feriepenge før skat er mindre end din efterløn før skat, kan du få udbetalt forskellen som efterløn.