Skattefri præmie

Hvis du venter med at gå på efterløn og fortsætter med at arbejde

Læs siden op

Grundlæggende betingelser

For at du kan optjene skattefrie præmier af dit arbejde, skal arbejdet være udført på almindelige løn- og ansættelsesvilkår. Derudover skal:

  • Arbejdet skal være udført i en periode, hvor du er medlem af en a-kasse.
  • Der skal være tale om ustøttet arbejde. Dvs, at din arbejdsgiver ikke må have fået tilskud til din løn.
  • Der er særlige regler for, hvornår arbejde i udlandet tæller med.

Reglen om skattefri præmie belønner de medlemmer, der udskyder overgangen til efterløn og arbejder efter de har fået deres efterlønsbevis og de medlemmer, som fortsætter med at arbejde og undlader at gå på efterløn.

Når du kan gå på folkepension opgør vi automatisk om du har ret til skattefri præmier. Hvis ja, udbetaler vi beløbet til din NemKonto.

Hvornår starter optjeningen?

Vilkårene for at optjene skattefri præmier er forskellige afhængigt af, hvornår du er født og dermed opnår ret til efterløn.

Er du født efter 1. juli 1959, optjener du skattefri præmieportioner, så snart du har dit efterlønsbevis, og så længe du ikke går på efterløn. 

Den særlige udskydelsesregel

Hvis du er født før den 1. juli 1959, er der krav om at du først kan begynde at optjene skattefri præmier, når du har gennemgået en venteperiode og du i den pågældende periode har haft et nærmere bestemt antal timer. Læs mere om reglen neden for.

Hvis du er født i perioden 1. januar 1956 til og med 30. juni 1956

Så er venteperioden 1 1/2 år og du skal haft mindst 2.340 timer i venteperioden.

Hvis du er født i perioden 1. juli 1956 til og 31. december 1958

Så er venteperioden 1 år og du skal have haft mindst 1.560 timer i venteperioden.

Hvis du er født i perioen 1. januar 1959 til og med 30. juni 1959

Så er venteperioden 1/2 år og du skal have haft mindst 780 timer i venteperioden.

Hvis du er født 1. juli 1959 eller senere

Så er der ingen venteperiode eller krav om timer.

Fordel, hvis du venter med at gå på efterløn i mindst 2 år

Uanset dit fødselsår, så ophører optjeningen af præmier, hvis du går på efterløn inden der er gået 2 år fra datoen på dit efterlønsbevis.

Hvis du vil kombinere efterløn med optjening af skattefri præmier, skal du vente med at gå på efterløn til du har haft dit efterlønsbevis i mindst 2 år, og du skal samtidig have haft mindst 3120 timers arbejde i perioden. 

Efter de 2 år kan du få efterløn og arbejde samtidigt og på den måde optjene skattefri præmie af de timer, du arbejder.

Arbejde der ikke tæller med

Arbejde, som ikke har været på normal løn og ansættelsesvilkår, kan ikke medregnes til den skattefrie præmie.

Eksempler på arbejde, du ikke optjener skattefri præmie af:

  • bestyrelseshverv
  • hverv som menigt medlem af byråd/borgerrepræsentation
  • frivilligt ulønnet arbejde
  • timer brugt på tillidsmandsarbejde uden løn. 

Du kan heller ikke medregne arbejdstimer fra et job, hvor din arbejdsgiver har fået tilskud til din løn (fx løntilskudsjob, seniorjob, jobrotationsvikariat eller flexjob).

Hvad med selvstændig virksomhed?

Overskud fra drift af selvstændig virksomhed, kan medregnes til de skattefrie præmier. Der gælder dog andre regler, hvis du har fået tilladelse til at drive selvstændig virksomhed i efterlønsperioden (400-timers-reglen). Se afsnittet "Selvstændig virksomhed i efterlønsperioden" nedenfor.

Når vi skal beregne hvor mange timer, overskuddet fra din virksomhed svarer til, lægger vi oplysningerne fra dine årsopgørelser om virksomhedens overskud til grund. Overskuddet fra virksomheden omregnes til timer ved at dividere overskuddet med en fastsat omregningssats. Vi skal benytte den omregningssats, som var gældende i det år, som årsregnskabet dækker. Omregningssatsen reguleres hvert år, fra 1. januar 2024 er den 136,81 kr.

Et eksempel:
Ifølge din årsopgørelser for 2023 har du haft et overskud på 100.000 kr. fra din selvstændige virksomhed. Omregningssatsen for 2023 udgør 132,18. Overskuddet omregnes til timer ved at dividere overskuddet med omregningssatsen (100.000 : 132,18). Du har derfor optjent 756,54 timer fra din selvstændige virksomhed.

Der er sat et maksimalt beløb for, hvor stort et overskud, vi kan omregne til timer. I 2024 må vi højest medregne 263.232 kr. fra et årsregnskab, der dækker 12 måneder. 

Har du fx haft et overskud fra en selvstændig virksomhed på 500.000 kr. i 2024, må vi højest omregne 263.232 kr. til timer. På den måde vil du kunne medregne 1.994,07 timer til din skattefrie præmie (263.232 : 136,81).

OBS! Du optjener ikke skattefri præmier af din selvstændige virksomhed i de år, hvor virksomheden har givet underskud.

Særligt om virksomhed i efterlønsperioden

Arbejde i efterlønsperioden

For at du kan tælle arbejdstimer med til præmien, efter du er gået på efterløn, skal du have ventet med at gå på efterløn, til du har haft dit efterlønsbevis i mindst 2 år. Derudover skal du have arbejdet mindst 3.120 timer, siden du fik dit efterlønsbevis (2.496 timer hvis du er deltidsforsikret).

Går du på efterløn inden da, stopper præmieoptjeningen den dag, du går på efterløn.

Arbejde i udlandet

Arbejde på normale løn- og ansættelsesvilkår inden for EØS-området, Grønland, Færøerne eller Schweiz kan bruges til at optjene skattefri præmie. Det kræver dog, at du i arbejdsperioden har været forsikret i Danmark eller i et af disse lande. Desuden skal du i arbejdsperioden have boet i dette område, for at arbejdet kan tælle med til skattefri præmie.

Arbejde uden for EØS-området, Grønland, Færøerne eller Schweiz tæller ikke med, medmindre du er udsendt af en dansk arbejdsgiver eller arbejder på internationale vilkår ved organisationer, som Danmark er medlem af.

EØS-området er EU-landene, Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz. Derudover indgår følgende oversøiske områder i EU:

  • Azorerne, Balearerne (Mallorca, Ibiza), Ceuta, Cypern (den græske syd-ø), De Kanariske Øer, Guadeloupe, Guyana, Madeira, Malta, Martinique, Réunion og Ålandsøerne.

EU-landene: