Kollektiv ferielukning

Virksomheden holdes lukket i en periode, hvor de ansatte pålægges at holde ferie

Læs siden op

Er man som a-kassemedlem omfattet af en ferielukning på sin arbejdsplads, kan man i nogle situationer, få dagpenge under ferielukningen.

Ved kollektiv ferielukning i relation til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., er der tale om at en hel virksomhed eller en nøje defineret del af en virksomhed (fx en afdeling på en bestemt produktionsenhed) holdes helt lukket i en periode, hvor de ansatte er pålagt at holde ferie i overensstemmelse med ferielovens regler.

Det er en betingelse for at kunne anvende reglerne om kollektiv ferielukning, at ferien er varslet i overensstemmelse med ferielovens regler. Det vil sige med 3 måneders varsel for hovedferie og 1 måneds varsel for restferie, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet ved en individuel aftale, en virksomhedsoverenskomst eller en kollektiv overenskomst. 

Der kan højst være tale om kollektiv ferielukning i op til og med 5 uger pr. ferieår.

Hvis en hel virksomhed eller en nøje defineret del af en virksomhed holdes helt lukket mere end 5 uger pr. ferieår, vil et medlem kunne anses for at være omfattet af kollektiv ferielukning i op til og med 5 uger pr. ferieår, hvis arbejdsgiveren udtrykkeligt har dikteret i hvilke (op til og med) 5 uger, de ansatte skal afholde deres ferie. Hvis en arbejdsgiver fx i en skriftlig meddelelse til de ansatte, i et brev til eller en samtale med a-kassen eller på anden udtrykkelig måde oplyser, at der i en periode er kollektiv ferielukning på arbejdspladsen, kan a-kassen som udgangspunkt lægge dette til grund.

For at få dagpenge under en kollektiv ferielukning, skal man være omfattet af en ferielukning, der opfylder betingelserne for at være en kollektiv ferielukning, jf. ovenfor.

Eksempler på ferielukninger, der ikke er kollektive:

  • Ferielukningen er ikke varslet i overensstemmelse med reglerne i ferieloven.
  • Ferielukningen er på over 5 uger pr. ferieår, og arbejdsgiveren har ikke dikteret i hvilke (op til og med) 5 uger, de ansatte skal afholde deres ferie.
  • Den del af ferielukningen, der ligger udenfor den periode, som arbejdsgiveren har dikteret, at de ansatte skal afholde deres ferie i, i tilfælde, hvor ferielukningen er på over 5 uger pr. ferieår, og arbejdsgiveren udtrykkeligt har dikteret i hvilke (op til og med) 5 uger, de ansatte skal afholde deres ferie.
Der er ikke optjent nok egne feriedage til at dække lukkeperioden

Hvis du ikke har optjent nok feriedage til hele lukkeperioden", kan du søge om dagpenge ved kollektiv ferielukning:

  • Du skal være forhindret i at arbejde på grund af ferielukningen
  • Du skal have afholdt alt den ferie, du har optjent – både ferie med løn og ferie med feriedagpenge fra a-kassen 
  • Du skal opfylde de almindelige betingelser for at have ret til dagpenge. Det betyder bl.a., at du skal stå til rådighed for andet arbejde, og du skal opholde dig i Danmark under ferielukningen
  • Du skal være tilmeldt jobnet.dk som ledig.

Følgende betingelser skal være opfyldt, for at der er tale om kollektiv ferielukning:

  • Det skal være hele virksomheden – eller en nøje defineret del af virksomheden, der holder helt lukket
  • Der kan højst være tale om kollektiv ferielukning i op til 5 uger pr. ferieår
  • Ferien skal være varslet efter ferielovens regler. Er ferielukningen i perioden 1. maj til 30. september, skal din arbejdsgiver have varslet ferien med mindst 3 måneder. Perioder med ferielukning på andre tidspunkter af året skal være varslet med mindst en måned. Alternativt skal ferielukningen fremgå af den overenskomst eller virksomhedsaftale, du er ansat på.

Ønsker du at søge om dagpenge ved kollektiv ferielukning, skal du melde dig ledig på jobnet.dk og udfylde en ledighedserklæring på Min side.

Ansat hos samme arbejdsgiver i hele ferieåret forud for lukkeperioden

Hvis du har været ansat samme sted hele ferieåret før lukkeperioden, så er det som udgangspunkt din arbejdsgiver, som sammen med dig, skal sørge for, at din ferie tilrettelægges sådan, at ferien i videst mulige omfang afholdes med egne optjente dage. Arbejdsgiveren skal således forsøge at sikre, at du som lønmodtager, har optjent tilstrækkeligt med betalt ferie, så du har økonomisk dækning i de dage det drejer sig om. Har du ikke det, skal arbejdsgiveren betale dig løn for de dage, hvor du ikke har optjent egen ferie. Lønnen beregnes på grundlag af din sædvanlige løn i de sidste 4 uger før virksomhedslukningen.

Du kan overføre egen optjent ferie

Hvis du har været på arbejdsmarkedet i længere tid og ikke er ny på arbejdsmarkedet, har du ret til at overføre op til 5 egne optjente dage fra forrige ferie år til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode.

Hvis du ved kollektiv ferielukning hos arbejdsgiveren har været ansat i hele det forudgående ferie år eller længere frem til den kollektive ferielukning, og du ikke har flere feriedage med løn tilbage, så skal arbejdsgiveren give feriebetalingen på forskud, mod at arbejdsgiveren kan modregne i den efterfølgende optjening af betalt ferie. Du skal kontakte din arbejdsgiver om ferie på forskud i denne situation. Hvis du fratræder, inden der er sket modregning for og fradrag af de dage, der er givet og afholdt som ferie på forskud, har din arbejdsgiver ret til at modregne værdien af de afholdte dage med forskudsferie i dit udestående krav på løn og feriebetaling. Er du i tvivl, om du har ret til ferie med løn under den kollektive ferielukning, kan du kontakte din fagforening.

Ingen dagpenge, hvis du har været ansat hele ferieåret

OBS! Hvis du hverken har optjent tilstrækkeligt med egne optjente feriedage eller har optjent nok dage med ret til feriedagpenge, når du skal holde ferie under kollektiv ferielukning, betyder det, at du med nye ferieregler ikke kan afholde ferie med dagpenge under kollektiv ferielukning, når du har været ansat hos arbejdsgiveren i hele det forudgående ferie år eller længere før perioden med ferielukning.

Hvis du er ansat i en virksomhed, der holder kollektiv ferielukning mellem jul og nytår 2021 og du pr. 27. december 2021 har optjent mindst 5 endnu ikke afholdte egne feriedage, vil du have optjent og fået indberettet tilstrækkeligt med egne optjente dage, når du skal afholde ferie under kollektiv ferielukning mellem jul og nytår. Hvis du er fastansat på supplerende dagpenge og har været ansat hos arbejdsgiveren i hele det forudgående ferie år eller længere før, vil du i forhold til kollektiv ferielukning være stillet på samme måde som ansatte lønmodtagere på fuld tid.