Frivilligt ulønnet arbejde

Hvis dine fritidsaktiviteter ikke kan sammenlignes med lønmodtagerarbejde, kan du som udgangspunkt fortsætte med dem når du får dagpenge

Læs siden op

Grundlæggende om frivilligt ulønnet arbejde

Som ledig dagpengemodtager, kan du som udgangspunkt have frivilligt, ulønnet arbejde i op til 44 timer om måneden uden fradrag i dagpengene. Det forudsætter dog, at arbejdet udføres hos frivillige organisationer, foreninger eller lignende. De 44 timer regnes som et gennemsnit over en udbetalingsperiode.

Princippet i dagpengesystemet er således, at arbejde er arbejde. Og at arbejdstimer medfører modregning i dagpengene, uanset om man får løn for det eller ej. En undtagelse er frivilligt arbejde i såkaldte "non-profit-organisationer", fx humanitære, kirkelige, kulturelle og sociale organisationer. Her må du udføre arbejde uden begrænsninger under forudsætning af, at arbejdet er ulønnet, ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde og ikke kræver en særlig uddannelse.

Rådgivningsguide (særlige regler der gælder, når du vil lave frivilligt arbejde).

Vær særligt opmærksom på, at du inden du siger ja tak til frivilligt arbejde, har pligt til at kontakte a-kassen med henblik på at få tilladelse til at udføre arbejdet i din dagpengeperiode.

Rådighedsforpligtelsen

Du må stort set dyrke de fritidsaktiviteter du har lyst til, så længe aktiviteterne har karakter af "hobby og fritid", og de ikke påvirker din rådighedsforpligtelse..

Du kan fx skrive en roman "til skrivebordsskuffen", træne din foretrukne sportsgren eller lave almindeligt vedligeholdelsesarbejde på dit hjem og i din have. 

Fritidsaktiviteter medfører ikke fradrag i dagpengene, og du skal ikke oplyse om dem på dit dagpengekort.

Du må gerne deltage i foreningsarbejde. Du må også gerne være ulønnet træner i en idrætsforening, hvis det vel at mærke ikke er sædvanligt, at idrætsforeningen ansætter lønnet arbejdskraft. Træner du selv, er det heller ikke et problem, medmindre du træner på professionelt niveau og/ eller modtager støtte fra Team Danmark.

Kunstnerisk arbejde uden erhvervsmæssig sammenhæng opfattes også som fritidsaktivitet og medfører ikke modregning i dine dagpenge. Så du må gerne skrive eller male for din egen fornøjelses skyld. Du må bare ikke forsøge at få dine kunstneriske arbejder udgivet eller solgt.

Kort og godt - du må ikke tjene penge på din kunstneriske virksomhed. Vi er forpligtet til at vurdere, om din kunstneriske virksomhed har karakter af selvstændig virksomhed. Hvis ja, vil du som udgangspunkt ikke kunne få dagpenge.

Ingen fradrag i dagpengene

Hvis arbejdet i den frivillige organisation kan udbydes som almindeligt lønarbejde eller kræver en særlig uddannelse, må du udføre det uden fradrag i op til 44 timer pr. kalendermåned. 

I det tilfælde må arbejdet dog ikke have med den primære drift og vedligeholdelse at gøre, medmindre arbejdet altid har været udført af ulønnet arbejdskraft, og dette også er tilfældet i andre lignende organisationer.

Ved vurderingen af, om et arbejde - efter sin art - kan udbydes som lønarbejde, har det betydning, om arbejdet i den pågældende organisation udføres af lønnede medarbejdere, eller om det normalt er ulønnede medarbejdere, der udfører arbejdet i lignende organisationer, foreninger mv. Det vil sige organisationer, foreninger mv., der har tilsvarende formål, omfang og organisering.

Hvis arbejdet er planlagt til på længere sigt at udvikle sig til lønnet arbejde for dig eller andre, der varetager den ulønnede opgave, kan dette tale for, at det kan udbydes som almindeligt lønarbejde.

Du må ikke modtage løn for arbejdet, heller ikke i form af honorarer, diæter eller lign. Derudover skal følgende betingelser være opfyldt:.

  • Arbejdet skal foregå i Danmark.
  • Det må ikke have forbindelse med privat erhvervsvirksomhed.
  • Du må ikke være underlagt ansættelsesretlige forpligtelser. Fx må du ikke have et opsigelsesvarsel.
  • Arbejdet skal udføres for en frivillig organisation, forening eller lignende, hvis primære formål ikke er at skabe overskud. Et eventuelt overskud skal anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.
Særligt om borgerligt ombud

Skattepligtige indtægter fra borgerligt ombud og offentlige og private hverv modregnes i dine dagpenge og efterløn med ganske få undtagelser. 

Dette gælder også mødediæter, godtgørelser og lignende.

Indtægter fra hverv, som ikke medfører fradrag, og som for efterlønnere heller ikke medregnes til den skattefri præmie:

  • Menigt medlem af kommunalbestyrelse eller regionsråd
  • Opfyldelse af vidnepligt
  • Nævning, domsmand eller lægdommer
  • Tilforordnet ved valg
  • Menighedsrådsarbejde uden vederlag.

Der er ingen begrænsning for, hvor meget tid, du må bruge på disse hverv.