Efter- og videreuddannelse

Som ledig afhænger dine muligheder af flere forhold - læs mere nedenfor

Læs siden op

Kurser og uddannelse med dagpenge

Som ledig har du mulighed for at deltage i bestemte kurser og uddannelse med dagpenge forudsat, at vi kan godkende din deltagelse. Der er en række krav uddannelsen skal leve op til for at du kan få udbetalt dagpenge samtidig.

Det er således langt fra alle uddannelser du kan deltage i med dagpenge. Begrænsningerne handler blandt andet om antallet af undervisningstimer.

 • En undervisningstime skal forstås som en undervisningslektion, selvom en lektion typisk er på 45 minutter. Hvis lektionen er på 60 minutter eller mere, bliver undervisningstiden regnet ud i timer pr. uge.
 • Uddannelsen må ikke være SU-berettiget og skal være på under 20 timer om ugen.
 • Du kan tage uddannelser, der ikke er SU-berettigede (uddannelsen må ikke være på listen over SU-berettigede uddannelser).
 • Uddannelsen skal være planlagt til at vare under 20 timer ugentligt. Det er ikke nok, at du selv tilrettelægger den til under 20 timer.

Eksempler på ikke SU-berettigede uddannelser:

 • Meritlærer
 • HD
 • MBA
 • MPA

Kontakt a-kassen

Når du er ledig og får dagpenge, skal du altid kontakte os først, dvs. inden du tilmelder dig en uddannelse.

Dine muligheder og rettigheder

Dine muligheder afhænger af om du allerede har en uddannelse, uddannelsens længde samt din alder.

Benyt guiden neden for, for at få et overblik over, hvilke rettigheder og muligheder, du har når du er ledig dagpengemodtager.

Guide til efter- og videreuddannelse af ledige medlemmer

Seks ugers jobrettet uddannelse

Seks ugers jobrettet uddannelse er en ret for dagpengemodtagere med færrest faglige kompetencer.

 • Seks ugers jobrettet uddannelse gælder for ufaglærte og faglærte ledige samt ledige med kort videregående uddannelser (KVU), der samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse. 
 • Retten opnås efter 5 ugers ledighed.
 • Ledige, som er i målgruppen kan løbende tilmelde sig kurser inden for en erhvervsgruppe, som fremgår af en landsdækkende positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse.
 • Kurserne kan samlet set have en varighed på op til seks uger.
 • En ledig, der aftaler og påbegynder et kursus eller individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb i opsigelsesfasen, kan fortsætte hermed i ledighedsperioden. Det forudsættes, at kurset/kurserne i forløbet er inden for samme erhvervsgruppe på den landsdækkende positivliste, og at den ledige er omfattet af målgruppen.

Den landsdækkende positivliste 

Positivlisten afgrænser, hvilke kurser det er muligt at tage under seks ugers jobrettet uddannelse. Den tager afsæt i de nuværende AMU-kurser, EUD-enkeltfagskurser, der er tilkoblet en fælles kompetencebeskrivelse (FKB), kurser i taxikørsel godkendt af Trafikstyrelsen efter bekendtgørelse om taxikørsel samt udvalgte moduler på akademiuddannelserne.

Positivlisten indeholder kurser indenfor forskellige erhvervsgrupper. Når en ledig har søgt om og fået godkendt et kursus i en erhvervsgruppe, kan vedkommende frit søge kurser inden for den denne. Det er ikke muligt at vælge kurser fra en anden erhvervsgruppe.

Positivlisten afgrænser, hvilke kurser det er muligt at tage under 6 ugers jobrettet uddannelse. Den tager afsæt i de nuværende AMU-kurser, EUD-enkeltfagskurser, kurser i taxikørsel godkendt af Trafikstyrelsen efter bekendtgørelse om taxikørsel samt udvalgte moduler på akademiuddannelserne. Positivlisten indeholder kurser indenfor forskellige erhvervsgrupper. Når man som ledig har søgt om og fået godkendt et kursus i en erhvervsgruppe, kan man frit søge kurser inden for denne erhvervsgruppe. Det er ikke muligt at vælge kurser fra en anden erhvervsgruppe.

Den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse

Det er for nogle AMU-kurser blevet muligt kun at gennemføre en del af kurset - et såkaldt delmål. På positivlisten for seks ugers jobrettet uddannelse er helmålet opført med et H ud fra AMU-koden. Det angiver, at det er muligt at tage delmål inden for det pågældende kursus. Af tekniske årsager, er det kun i PDF-versionen af positivlisten, at helmål er angivet.

Hvis du som ledig gerne vil lade dig inspirere ledige om, hvordan enkeltkurser på positivlisten kan sammensættes, har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udarbejdet en række vejledende uddannelsesforløb inden for størstedelen af erhvervsgrupperne. 

Læs mere om de vejledende uddannelsesforløb med udgangspunkt i den aktuelle landsdækkende positivliste: Vejledende uddannelsesforløb.

Uddannelse under 20 timer om ugen

Du kan deltage i alle former for uddannelse, så længe der er under 20 timers undervisning om ugen. Dog ikke uddannelser, som man kan få Statens Uddannelsesstøtte (SU) til. 

Det afgørende er, om uddannelsen som sådan giver ret til SU, når den følges som fuldtidsuddannelse, og ikke om du selv har ret til SU under uddannelsen.  Det betyder, at hvis du følger et enkelt fag, som ellers er en del af en SU-godkendt uddannelse, kan du ikke få dagpenge. 

Det er en betingelse, at undervisningen er normeret til under 20 timer om ugen. Du kan altså ikke bare selv vælge at deltage i et mindre antal timer.  Ved evt. fjernundervisning tager vi udgangspunkt i oplysninger fra uddannelsesstedet om, hvor mange timer undervisningen ville være normeret til, hvis den foregik som traditionel undervisning.

Det betyder fx, at du ikke kan få uddannelse og dagpenge efter denne regel, hvis du følger et kursus på åbent universitet. De fag, der udbydes på åbent universitet, indgår nemlig i SU-berettigende universitetsuddannelser. I stedet er der en specialregel om åben uddannelse (se nedenfor).

Åben uddannelse - maks. seks timer pr. uge

Du kan deltage i Åben Uddannelse, hvis uddannelsen har tilknytning til din hidtidige uddannelse og/eller dit faglige område. 

Du kan kun deltage i undervisningen indtil det tidspunkt, hvor du har ret og pligt til aktivering. Det har du, når du har modtaget dagpenge i 962 timer, hvilket svarer til et halvt års fulde dagpenge.

Der må højst være 6 timers undervisning i hver enkelt uge. Hvis der er mere end 6 timer, skal du kunne dokumentere, at undervisningen pr. uge højst svarer til 1/3 studieårsværk. 

Hvis et årsværk fx svarer til 24 timer om ugen, må der højst være 8 timers undervisning i hver enkelt uge. På uddannelsesstedet kan du få at vide, hvor meget et årsværk er. 

Bemærk: Reglen om 6 timer eller 1/3 årsværk er kun relevant, hvis der er tale om en SU-godkendt uddannelse, eller et kursus/uddannelsesforløb, som også er en del af en SU-godkendt uddannelse.

Hvis den åbne uddannelse ikke er en del af en SU-godkendt uddannelse, kan du i stedet deltage i uddannelsen, så længe der er under 20 timers undervisning om ugen.

Faglige kurser

Hvis et fagligt kursus styrker din tilknytning til arbejdsmarkedet, kan du deltage på fuld tid i de første 2 uger. 

Kurset skal være arrangeret af dit lokale jobcenter eller en af de 5 fagforeninger der står bag Din Faglige A-kasse. Du kan læse mere om evt. fagforeningsarrangerede kurser på de enkelte fagforeningers hjemmesider.

Vær opmærksom på, at hvis kurset varer mere end 2 uger, ville du kunne få dagpenge i hele kursusperioden, forudsat, at undervisningen efter de første 2 uger er på under 20 timer om ugen.

Voksenlærling

Er du over 25 år og enten ufaglært eller faglært med en forældet uddannelse, kan du tage en voksenlærlingeuddannelse samtidig med, at din arbejdsgiver får tilskud til din løn.

Som voksenlærling indgår du en aftale med en virksomhed, hvor du skal arbejde og får udbetalt elevløn samtidig med, at du deltager i undervisning på en erhvervsskole.

Skal virksomheden, hvor du ønsker ansættelse, have tilskud til din løn, kan du først starte som voksenlærling efter en periode som ledig. Ledighedsperiodens længde afhænger af din uddannelsesmæssige baggrund.

Du skal selv søge stillinger som voksenlærling. Bliver du tilbudt ansættelse, skal du kontakte jobcentret, så de kan hjælpe med at søge om tilskud til din løn.