Ophør med selvstændig virksomhed

Du kan som udgangspunkt først få dagpenge 3 uger efter at du er ophørt som selvstændig

Læs siden op

Selvstændig hovedbeskæftigelse

Du kan tidligst få dagpenge 3 uger efter, at du er endeligt ophørt med at drive selvstændig virksomhed. Læs mere om reglerne neden for.

Lukning af virksomheden

Der kan ikke udbetales dagpenge til et medlem, der driver selvstændig virksomhed, som sin hovedbeskæftigelse. 

Hvis du skal have dagpenge fra a-kassen, skal du derfor lukke din virksomhed og sende os et ophørsbevis (fra SKAT). Ophørsbeviset er din (og a-kassens) dokumentation for, at virksomheden er lukket og dermed ophørt. Sidstnævnte er en forudsætning for, at vi kan udbetale dagpenge til dig. 

Der er flere forskellige måder en virksomhed kan ophøre på. Læs mere om de forskellige ophørsmåder i oversigten neden for.

Den særlige venteperiode (karens for selvstændige) 

Ophører du med en selvstændig virksomhed, der har været din hovedbeskæftigelse, kan du først få dagpenge efter en såkaldt venteperiode. Venteperioden løber altid fra dagen efter, du har dokumenteret, at din virksomhed er ophørt.

Venteperioden er som hovedregel på 3 uger, men kan også være 1 uge, hvis dit ophør skyldes konkurs eller tvangsauktion. 

Er du ophørt via en tro og love erklæring, er venteperioden 2 måneder. 

Indsender du et ophørsbevis til os, så vi kan se, at din virksomhed er CVR-afmeldt inden, de 2 måneder er gået, har du ret til dagpenge dagen efter CVR-afmeldelsen. Der skal dog altid været gået mindst 3 uger fra den dag, vi modtog din tro- og loveerklæring.

Udtræden af virksomhed

Det er muligt, at udtræde af en virksomhed, som har flere ejere. Det er også muligt at udtræde af en virksomhed som ejes af din ægtefælle, såfremt du ikke selv er medejer af virksomheden.

Omdannelse af virksomheden til formueforvaltning/fritidsbeskæftigelse

Hvis SKAT accepterer det, kan du vælge at omdanne virksomheden til formueforvaltning eller fritidsbeskæftigelse.

Ophør med en særlig tro og love erklæring

Kan du ikke afmelde dit CVR-nummer endnu og dermed ikke få et ophørsbevis fra SKAT, er der alligevel mulighed for, at virksomheden kan anses for ophørt. 

Du skal i dette tilfælde sende os en tro- og love erklæring om, at virksomheden ikke drives videre udover, hvad der kan anses for at være afvikling. Du skal udfylde denne blanket og under ophørsform vælge "tro og love erklæring": Ophørsform - selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse.

Som det fremgår af erklæringen, skal du være opmærksom på, at du ikke kan få dagpenge i de 2 første måneder, efter vi har modtaget erklæringen. Indsender du et ophørsbevis til os, så vi kan se, at din virksomhed er CVR-afmeldt inden de 2 måneder er gået, har du ret til dagpenge dagen efter CVR-afmeldelsen. Der skal dog altid være gået mindst 3 uger fra den dag, vi modtog din tro- og loveerklæring.

OBS! Du skal indenfor 6 måneder dokumentere, at virksomheden er ophørt – kan du ikke det, kan du først modtage dagpenge igen fra den dag, du indsender et ophørsbevis eller lign.

De timer, du bruger på at afvikle virksomheden, medfører fradrag i dine dagpenge.

Venteperioden og jobsøgningsperioden

Efter du har lukket din virksomhed, vil du blive omfattet af en venteperiode på 3 uger. I de 3 uger, kan du ikke modtage dagpenge fra a-kassen. Hvis lukningen skyldes en konkurs eller en tvangsauktion er venteperioden kortet ned til 1 uge.

Du vil når du lukker virksomheden også være omfattet af en jobsøgningsperiode på 6 måneder. I jobsøgningsperioden må du ikke starte en ny selvstændig virksomhed. Hvis du efter udløbet af jobsøgningsperioden starter en ny selvstændig virksomhed, vil du ikke have ret til dagpenge når og hvis du lukker den igen.

Særligt om selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Hvis du af a-kassen har fået en skriftlig tilladelse (afgørelse) til at drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, vil du kunne ophøre med virksomheden, når du på tro og love erklærer, at du ikke længere driver virksomheden. Ophøret kan tidligst gælde fra det tidspunkt, hvor vi modtager din tro og love erklæring. Og ophøret er betinget af, at du ikke længere udfører nogen former for opgaver i virksomheden. 

Hvis du har et CVR-nummer, som har relation til virksomheden, skal du kunne dokumentere, at CVR-nummeret ikke længere er aktivt. Det samme gælder, hvis din virksomhed er momsregistreret.

Ophørsmåder - samlet overblik

Ophørsmåder:

Dokumentationskrav:

Salg eller lukning med ophørsbevis fra SKAT En bekræftelse af ophøret af virksomheden i CVR-registeret og en bekræftelse fra SKAT på, at afmeldingen af virksomheden er godkendt.
Konkurs Ved konkurs er du ophørt, når skifteretten har afsagt konkursdekret.
Tvangsauktion
  • Begæring om tvangsauktion
  • Hvis overtaget af panthaver, skal du have erklæring fra vedkommende
  • Hvis bopæl og virksomhed har samme adresse, skal du have erklæring fra Folkeregistret om fraflytningsdato
Bortforpagtning af hele virksomheden Skriftlig bortforpagtnings- eller lejeaftale. Uopsigelig i mindst 3 år.
Ægtefælleudtræden uden medejerskab En medarbejdende ægtefælle uden lønaftale kan ophøre på en tro og love-erklæring.
Udtræden af virksomhed med flere ejere (medejerskab) Dokumentation for at du ikke længere er registreret som medejer af virksomheden i CVR- registret.
Omdannelse af virksomhed til formueforvaltning Ændringen af selskabets formål skal være anmeldt til Erhvervsstyrelsen.