Ophør med selvstændig virksomhed

Hvis du har drevet selvstændig virksomhed vil du være omfattet af en venteperiode på 3 uger før du har ret til dagpenge

Læs siden op

Selvstændig hovedbeskæftigelse

En række forhold skal være opfyldt, hvis du har drevet selvstændig virksomhed og ønsker at modtage dagpenge fra a-kassen. Læs mere neden for.

Ophør af virksomhed

Du skal ophøre med virksomheden. Dvs. lukke den og derefter sende dokumentation for, at virksomheden er lukket. 

Dokumentationen kan fx være et ophørsbevis fra SKAT

Du kan også ophøre ved konkurs/tvangsauktion eller ved bortforpagtning af hele virksomheden.

Venteperiode og jobsøgningsperiode

Når du har lukket virksomheden, vil du få en venteperiode på 3 uger, hvor du ikke har ret til dagpenge. Hvis lukningen skyldes en konkurs eller en tvangsauktion er venteperioden 1 uge

Du vil være omfattet af en særlig ”jobsøgningsperiode” på 6 måneder efter lukningen. Den betyder, at du ikke må starte en ny selvstændig virksomhed i perioden

Hvis du efter udløbet af jobsøgningsperioden starter en ny selvstændig, vil du ikke have ret til dagpenge når og hvis du lukker den igen.

Udtræden af virksomhed

Du kan udtræde ved ægtefælleudtræden (uden medejerskab) eller udtræde af en virksomhed med flere ejere (medejerskab).

Omdannelse - formueforvaltning/fritidsbeskæftigelse

Du kan, hvis SKAT accepterer ændringen, omdanne virksomheden til formueforvaltning eller fritidsbeskæftigelse.

Særligt om selvstændig bibeskæftigelse

Hvis du har fået tilladelse til at drive selvstændig virksomhed som din bibeskæftigelse (30 ugers reglen), vil du kunne ophøre med virksomheden, når du på tro og love erklærer, at du ikke driver virksomheden længere. 

Ophøret kan tidligst gælde fra det tidspunkt, hvor vi modtager din tro og love erklæring. Og ophøret er betinget af, at du ikke længere udfører nogen former for opgaver i virksomheden. 

Hvis du har et CVR-nummer i forbindelse med din selvstændige bibeskæftigelse, skal du fremlægge dokumentation fra Erhvervsstyrelsen for, at CVR-nummeret er ophørt. Det samme gælder, hvis din virksomhed er momsregistreret.

Ophørsmåder - samlet overblik

Ophørsmåder:

Dokumentationskrav:

Salg eller lukning med ophørsbevis fra SKAT En bekræftelse af ophøret af virksomheden i CVR-registeret og en bekræftelse fra SKAT på, at afmeldingen af virksomheden er godkendt.
Du kan også ophøre virksomheden med en tro og love erklæring.
Konkurs Ved konkurs er du ophørt, når skifteretten har afsagt konkursdekret.
Tvangsauktion
  • Begæring om tvangsauktion
  • Hvis overtaget af panthaver, skal du have erklæring fra vedkommende
  • Hvis bopæl og virksomhed har samme adresse, skal du have erklæring fra Folkeregistret om fraflytningsdato
Bortforpagtning af hele virksomheden Skriftlig bortforpagtnings- eller lejeaftale. Uopsigelig i mindst 3 år.
Ægtefælleudtræden uden medejerskab En medarbejdende ægtefælle uden lønaftale kan ophøre på en tro og love-erklæring.
Udtræden af virksomhed med flere ejere (medejerskab) Dokumentation for at du ikke længere er registreret som medejer af virksomheden i CVR- registret.
Omdannelse af virksomhed til formueforvaltning Ændringen af selskabets formål skal være anmeldt til Erhvervsstyrelsen.