Dimittendrettigheder

Nyuddannede har særlige rettigheder når det gælder dagpenge, dagpengesatser mv.

Læs siden op

Husk at skifte status

Hvis du er nyuddannet dimittend eller udlært, er det vigtigt, at du husker at skifte status i a-kassen. Det gælder både, hvis du er ledig, går i job eller skal læse videre.

Er du allerede medlem af a-kassen? Så har du 2 uger til at skifte status (gøre brug af dine dimittendrettigheder).

Er du ikke medlem af a-kassen? Så har du ligeledes 2 uger til at søge om optagelse med dimittendrettigheder.

Vær særligt opmærksom på, at de 2 uger regnes fra den dag, hvor du afslutter din uddannelse.

Dimittendrettigheder

Som nyuddannet har du som udgangspunkt ret til dagpenge enten fra dag 1 efter afsluttet uddannelse eller efter 1 måned. 

  • Har du været gratis medlem (som studerende) i mindst det seneste år, har du ret til dagpenge med det samme efter endt uddannelse.
  • Har du ikke været medlem af en a-kasse under din uddannelse (eller været medlem i kortere tid end 1 år), kan du få dagpenge 1 måned efter du afsluttede din uddannelse.

Dimittendrettigheder betyder, at har ret til dagpenge i 2 år inden for 3 år.

Dimittendrettigheder betyder også, at du har ret til en særlig dimittendsats på 13.815 kr. pr. måned (før skat). Beløbet svarer til 71,5% af højeste dagpengesats. Er du forsørger er du berettiget til 15.844 kr. pr. måned (før skat). Det svarer til 82% af højeste dagpengesats. 

Man er forsøger, hvis man har biologiske børn eller adopterede børn (ikke "bonus-børn"). Det er ikke et krav, at man bor sammen med barnet. Forsørgerpligten bortfalder, hvis barnet bliver gift eller selv bliver forsørger, inden det er fyldt 18 år. Barnet skal bo og have ophold i Danmark. 

Husk 2 ugers fristen

Hvis du allerede er medlem af a-kassen, skal du alligevel kontakte os inden der er gået 2 uger efter du afsluttede din uddannelse. Overskrides fristen, kan du ikke gøre brug af dine rettigheder som nyuddannet. 

Benyt erklæringen "Ja tak til dimittendrettigheder".

Vær opmærksom på, at din uddannelse er afsluttet, når studieaktiviteten er ophørt, alle karakterer er givet, og eksamen er bestået. Hvis eksamensbeviset først udstedes på et senere tidspunkt, er datoen på beviset lig med datoen for uddannelsens afslutning, forudsat at der ikke er gået mere end maks. 2 måneder siden du afsluttede uddannelsen.

Meld dig ledig

Du melder dig ledig på jobnet.dk, hvor du blandt andet skal oprette et CV inden for de første 2 uger af din ledighed.

Når du har meldt dig ledig på jobnet.dk, skal du udfylde en ledighedserklæring.

Herefter behandler vi din ansøgning om dagpenge og skriver til dig når vi har behandlet din anmodning.

Du vil hurtigst muligt efter din tilmelding på jobnet.dk, blive indkaldt til en CV og vejledningssamtale i din lokalafdeling - en samtale du har pligt til at deltage i.

Du skal være særligt opmærksom på din rådighedsforpligtelse, som gælder i hele din ledighedsperiode. Rådighedsforpligtelsen betyder blandt andet, at du er aktivt jobsøgende og logger mindst 2 søgte stillinger pr. uge i din Joblog.

Højere dagpengesats efter 6 måneder

Hvis du som nyuddannet med dimittendrettigheder, får arbejde efter du afsluttede din uddannelse, kan du få beregnet en ny og evt. højere dagpengesats. En ny beregning kan foretages, når der er gået 6 måneder fra du afsluttede din uddannelse. 

Vær særligt opmærksom på, at dit ansættelsesforhold skal være afsluttet efter at du afsluttede din uddannelse. 

Det er også et krav, at der er indberettet løntimer for 3 måneder, da vi skal have et grundlag på mindst 3 måneders indtægt at beregne på.

Hvis du er fuldtidsforsikret og månedslønnet, skal der være indberettet mindst 320 løntimer i beregningsperioden. Det svarer til minimum 24,67 timer pr. uge, som er det mindste du skal arbejde som fuldtidsforsikret medlem. Har du samtidig en månedsløn på mindst kr. 23.400 (2022-tal) kan du få den højeste dagpengesats.

Vær opmærksom på, at din nye dagpengesats vil blive udregnet på baggrund af din indberettede indkomst efter du afsluttede din uddannelse. Vi medregner den samlede indtægt og dividerer beløbet med det antal måneder hvor der er indberettet indkomst. Din nye dagpengesats beregnes således på baggrund af din gennemsnitlige indkomst i alle måneder med indkomst efter du afsluttede din uddannelse.

Dimittendrettigheder - hvilke uddannelser?
  • Alle SU-berettigede uddannelser
  • SVU-berettigede uddannelser
  • EUX-uddannelser
  • Erhvervsuddannelser
  • Erhvervsgrunduddannelsen (EGU)
  • Erhvervsgrunduddannelse på højeste niveau i henhold til lov om forberedende grunduddannelse - FGU (fra 1. august 2019)
  • Integrationsgrunduddannelsen - IGU

Fælles for de omfattede uddannelser er at de giver erhvervskompetence.