Retten til dagpenge som selvstændig

Din dagpengeret bestemmes af flere forhold - læs mere neden for

Læs siden op

Har du eller overvejer du at få din egen virksomhed?

Det er som udgangspunkt selvstændig virksomhed, når der et erhvervsmæssigt formål med en aktivitet. Hensigten skal altså være at tjene penge. Herudover skal der være personligt arbejde med aktiviteten. Det er som udgangspunkt SKAT's definitioner, der er afgørende for, hvornår du er selvstændig. Du kan i nogen udstrækning selv vælge, hvordan en aktivitet skal betragtes. Det afgørende er oftest, hvordan du vælger at selvangive og dermed beskatte en aktivitet.

Det danske dagpengesystem henvender sig både til selvstændige og lønmodtagere. Men regelsættet er omfattende og kompliceret. Derfor foreslår vi, at du starter med at læse om betingelserne neden for.  

Er det selvstændig virksomhed?

Det er som udgangspunkt selvstændig virksomhed, når du har et ”erhvervsmæssigt formål” med din aktivitet.

Tanken skal være, at du ønsker at tjene penge. Derudover skal der være personligt arbejde forbundet med aktiviteten. Dvs. du skal selv være involveret i driften i et eller andet omfang.

Som udgangspunkt er det SKAT, der definerer, hvornår du er selvstændig. Du kan i nogen udstrækning selv vælge, hvordan din aktivitet skal anskues af SKAT. Men det afgørende er oftest hvordan du helt konkret vælger at selvangive og dermed beskatte din aktivitet.

Du betragtes som selvstændig, når du:

 • Er beskæftiget for egen regning og risiko og med det formål at opnå et økonomisk udbytte
 • Har et CVR- eller et SE-nummer, eller pligt til at have det (omsætning på 50.000 kr. eller mere)
 • Får B-indkomst, der beskattes som selvstændig virksomhed er medarbejdende ægtefælle og modtager løn uden at have en lønaftale
 • Får løn som A-indkomst fra en virksomhed, hvor du har afgørende indflydelse
Har jeg ret til dagpenge?

Når du har en selvstændig virksomhed og bliver ledig, skal vi som a-kasse tage stilling til, om din virksomhed er din hoved- eller bibeskæftigelse. Det gør vi ud fra et særligt beskæftigelseskrav:

 • Har du fået indberettet i gennemsnit min. 80 løntimer pr. måned i de 6 måneder op til, du blev ledig?
 • Har du på samme tid fået indberettet mindst 1 arbejdstime i 5 af de seneste 6 måneder?

Hvis svarerne er JA og JA, så er din virksomhed din selvstændige bibeskæftigelse. Det betyder, du kan fortsætte med at drive den, mens du får dagpenge. Du kan arbejde i virksomheden i 30 uger, og dine arbejdstimer vil blive modregnet i dagpengeudbetalingen.

Er svaret til gengæld NEJ til bare 1 af spørgsmålene, så er din virksomhed din selvstændige hovedbeskæftigelse. Det betyder, at du skal lukke din virksomhed for at få ret til dagpenge.

Husk - du skal opfylde indkomstkravet

Dagpengeretten udløses, når du opfylder et fastsat krav til indkomst eller beskæftigels, inden for en given periode. 

Hvis du aldrig har modtaget dagpenge, skal du opfylde indkomstkravet for at få dagpengeret. Du skal også benytte indkomstkravet, hvis du ikke har timer på beskæftigelseskontoen, eller hvis timerne på kontoen er forældet. Det sker efter 3 år. 

Indkomstkravet skal som udgangspunkt opfyldes på baggrund af dine samlede indkomster de seneste 3 år før du blev ledig. Det kan både være skattemæssigt overskud ved selvstændig virksomhed og indkomst ved lønarbejde.

Opfylder du udelukkende indkomstkravet på baggrund af overskud fra drift af selvstændig virksomhed, er optjeningsperioden 5 år.

Det kan du medregne i indkomstkravet:

 • A- og B-indkomst, som er indberettet til indkomstregisteret af din arbejdsgiver, og som du betaler arbejdsmarkedsbidrag af
 • B-indkomst, som ikke er indberettet til indkomstregisteret af din arbejdsgiver, men som fremgår af din årsopgørelse, og som du betaler arbejdsmarkedsbidrag af
 • Overskud af selvstændig virksomhed, som fremgår af din årsopgørelse
 • A-indkomst, der er udbetalt til dig som ejer af et selskab, hvor du har afgørende indflydelse, og hvor indkomsten fremgår af din årsopgørelse
Hvornår skal virksomheden lukkes?

Hvis virksomheden har været din selvstændige hovedbeskæftigelse, skal den være lukket før du kan få dagpenge.

Når du har ophørt din virksomhed, vil du få en venteperiode, før du kan få dagpenge. Venteperioden afhænger af, hvordan du ophører med virksomheden. Venteperioden er på mindst 3 uger i de fleste situationer, dog er den 1 uge, hvis ophøret sker efter en konkurs eller tvangsauktion.

Derudover skal du også være opmærksom på den såkaldte jobsøgningsperiode, hvor du ikke må starte selvstændig virksomhed. 

Der er 3 forskellige måder, du kan ophøre virksomheden på:

1. Ophør af virksomhed

 • Salg eller lukning med ophørsbevis fra SKAT
 • Konkurs/tvangsauktion (konkursdekret skal være afsagt)
 • Bortforpagtning af hele virksomheden (skriftlig aftale skal foreligge)

2. Udtræden af virksomhed

 • Ægtefælleudtræden uden medejerskab (tro og love erklæring skal foreligge)
 • Udtræden af virksomhed med flere ejere (bevis for salg af anparter o. lign, skal foreligge)

3. Omdannelse af virksomhed

 • Til formueforvaltning (dokumentation for ændring af formålsparagraffen skal foreligge)
 • Til fritidsbeskæftigelse
De særlige venteperiode ved ophør

Du vil få en venteperiode, før du kan få dagpenge. Venteperioden afhænger af, hvordan du ophører med virksomheden. Venteperioden er på mindst 3 uger i de fleste situationer dog kun 1 uge, hvis ophøret fx sker efter en konkurs eller tvangsauktion.

Hvis du ikke umiddelbart kan ophøre med virksomheden i CVR-registret, kan du vælge at udfylde en ”tro og love erklæring” om at virksomheden er ophørt. Herefter har du 6 måneder til at lukke virksomheden endeligt.

I den situationer får du en venteperiode på 2 måneder, men det giver dig mulighed for at afvikle din virksomhed sideløbende med dagpenge i op til 4 måneder (når venteperioden på de 2 måneder er fratrukket).

De timer, du bruger på afviklingen, bliver modregnet i dine dagpenge. Får du et ophørsbevis fra SKAT inden for venteperioden på de 2 måneder, skæres venteperioden ned til 3 uger.

Der er ingen venteperiode, hvis du ophører med selvstændig virksomhed som bibe­skæftigelse. Heller ikke hvis du allerede er indplaceret i en dagpengeperiode og efter en periode uden dagpenge, igen søger om at få dagpenge.

Den særlige jobsøgningsperiode ved ophør

Når du ophører med din virksomhed som er din selvstændige hovedbeskæftigelse, får du en såkaldt jobsøgningsperiode på 6 måneder. I den periode måde du ikke starte en ny selvstændig virksomhed eller indtræde i en virksomhed. Hvis du alligevel gør det, så mister du retten til dagpenge.

Hvis du er medarbejdende eller medejende ægtefælle, kan du også først genindtræde i virksomheden efter jobsøgningsperioden.

Hvis du går konkurs eller ophører med virksomhed som bibeskæftigelse, er der ingen jobsøgningsperioden.

Flere ophør i dagpengeperioden

Du må maks. ophøre med 1 virksomhed 1 gang i hver dagpengeperiode (udover ophøret ved indplaceringen i dagpengeperioden).

Herefter skal du genoptjene retten til at ophøre med en virksomhed. Det sker, når du både har genoptjent retten til dagpenge, og har genoptjent retten til supplerende dagpenge.

Driver du selvstændig virksomhed som din bibeskæftigelse?

Dit arbejde i virksomheden anses for at være din bibeskæftigelse, hvis du som lønmodtager opfylder følgende betingelser, inden du blev ledig:

 • Du har i gennemsnit som minimum arbejdet 80 timer som lønmodtager pr. måned i de seneste 6 måneder forud for din ret til dagpenge.
 • Du har som minimum arbejdet 1 time som lønmodtager i hver af de 5 måneder ud af de 6.
 • (Hvis du er nyuddannet, kan vi medregne en måneds uddannelse som 160,33 timer).

Begynder du selvstændig virksomhed efter du er blevet ledig og er indplaceret i dagpengeperioden, er dine aktiviteter altid bibeskæftigelse – uanset hvor mange timer og hvornår på dagen, du arbejder i virksomheden.

Rådighedsforpligtelsen ved selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Du skal fx kunne overtage fuldtidsarbejde med dags varsel - selvom du har arbejdsopgaver i din selvstændig bibeskæftigelse.

Din ret til dagpenge når du driver selvstændig virksomhed som din bibeskæftigelse er begrænset til 30 uger med mulighed for forlængelse i op til 12 uger.

Uanset om du allerede driver en selvstændig virksomhed som din bibeskæftigelse eller om du har planer om at starte en selvstændig virksomhed, er det vigtigt, at du er opmærksom på rådighedsforpligtelsen. Den betyder blandt andet:

 • At du skal være tilmeldt som aktivt arbejdssøgende på jobnet.dk
 • At du skal søge fuldtidsarbejde hver uge
 • At du skal søge mindst 2 stillinger hver uge, hvoraf den 1 som udgangspunkt skal være en opslået stillling
 • At du løbende skal registrere de stillinger du søger i Jobloggen på jobnet.dk
 • At du skal deltage i de møder, som Jobcenteret og a-kassen indkalder dig til
 • At du skal tilrettelægge driften af en evt. selvstændig bibeskæftigelse således, at du altid og uden indskrænkninger opfylder rådighedsforpligtelsen.
Er det fritidsbeskæftigelse?

Hvis dit arbejde hverken kan defineres som selvstændig virksomhed, formueforvaltning eller almindeligt lønarbejde, vil der højst sandsynligt være tale om fritidsbeskæftigelse.

Det arbejde, du bruger på en fritidsbeskæftigelse, kan ikke bruges til at optjene en dagpengeret. Derimod skal alle de timer, du bruger på fritidsbeskæftigelsen modregnes i de ydelser vi udbetaler.

Modsat selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse så er der ingen begrænsning for, hvor længe du kan udføre dette arbejde, som man kender det fra 30-ugers reglen for bibeskæftigelse og supplerende dagpenge. 

Der vil som udgangspunktet være tale om fritidsbeskæftigelse i følgende situationer:

 • Hvis du driver et deltidslandbrug, så skal det befinde sig på din bopæl og have været drevet forud for, at du meldte dig ledig. Derudover skal der være indberettet mindst 6 x 130 løntimer til indkomstregisteret før du meldte dig ledig.
 • Hvis du har en udlejningsejendom med op til 10 lejemål (hvor du kun har begrænset arbejde forbundet med udlejningen - maks. 5 timer ugentligt).
 • Hvis du har fredskov på højst 5 hektar, som ligger på din faste bopæl eller fritidsbopæl er det typisk en fritidsbeskæftigelse.
 • Hvis du har egen vindmølle, solcelleanlæg eller lign. vedvarende energikilde (må ikke ejes i selskabsform og der må stort set ikke være arbejde forbundet med det).
 • Hvis du har biavl med højst 20 bistader.
 • Oftest vil der være situationer, hvor arbejdet både opfylder betingelserne for selvstændig virksomhed og fritidsbeskæftigelse. Her har du selv mulighed for at vælge, hvordan vi skal betragte arbejdet.
 • Som udgangspunkt er valget bindende for hele perioden, hvor du får udbetalt dagpenge. Der kan dog være situationer, hvor du eller SKAT kan ændre denne definition.
Er det formueforvaltning?

Du har mulighed for at have erhvervsmæssig aktivitet i form af formueforvaltning. Før vi vurderer, at der er tale om formueforvaltning, skal en af følgende betingelser være opfyldt:

 • Du har lejeindtægter i forbindelse med udlejning af fast ejendom, og du har ikke selv arbejdsopgaver forbundet med udlejningen *)
 • Du er passiv ejer af en virksomhed, og du ikke har personligt arbejde i virksomheden.
 • Du ejer en bortforpagtet virksomhed.
 • Du forvalter din formue – herunder køber/sælger aktier, anparter, obligationer eller lign. værdipapirer.
 • Du har intet personligt arbejde forbundet med den erhvervsmæssig aktivitet og hvis, så er det i et meget begrænset omfang (maks. 5 timer pr. måned).

*) Særligt om udlejning

En udlejningsejendom er enhver bygning, der udlejes helt eller delvist. Det gælder også din private bolig. Det er udlejning, både hvis du udlejer hele boligen, eller blot lejer et værelse ud, også via fx Airbnb. Det samme gælder dit sommerhus, hvis det af og til lejes ud. Vær opmærksom på, at alle ejendomme tæller med, når vi skal vurdere din ansøgning. 

Udlejning som bibeskæftigelse
Anses dit arbejde med udlejningen som din bibeskæftigelse (du bruger mere 5 timer på det om måneden), så er du omfattet af den begrænsede ret til dagpenge på 30 uger. 

Udlejning som fritidsbeskæftigelse
Hvis du har udlejning med 1 ejendom med op til 10 lejemål, har du mulighed for at have udlejningen som en fritidsbeskæftigelse, hvis du selv kun i meget begrænset omfang udfører administration, småreparationer og viceværtsfunktioner. 

Udlejning som formueforvaltning
Du må som udgangspunkt ikke have nogen form for arbejde med udlejningen. Formueforvaltning kan fx være, at du har lejeindtægter fra en fast ejendom (antallet af ejendomme er ikke afgørende). Der kan dog også være også tale om formueforvaltning, hvis du har andre til at stå for administration, vedligeholdelse og viceværtsarbejde, eller du selv i meget begrænset omfang (maks. 5 time pr. måned) arbejder med udlejningen. De meget begrænsede tidsforbrug medfører ikke fradrag i dine dagpenge.