Selvstændig virksomhed og dagpenge

Hvis du er ledig og får dagpenge, kan du som udgangspunkt starte en selvstændig virksomhed og få dagpenge samtidig i op til 30 uger.

Læs siden op

Definitionen på selvstændig virksomhed

Der er stor forskel på, hvilken betydning din selvstændige aktivitet har, alt efter om vi anser den for at være en egentlig selvstændig virksomhed, der drives som din hoved- eller bibeskæftigelse, eller den i stedet kan anses for at være formueforvaltning eller fritidsbeskæftigelse.

Du skal derfor nøje overveje omfanget af din aktivitet i opstartsfasen, og om du kan vente med at registrere dig i CVR-registret

Tilmelder du dig til CVR-registret, og benytter du skattereglerne for selvstændige, vil vi som udgangspunkt altid anse din aktivitet for at være selvstændig virksomhed. 

Selvstændig hovedbeskæftigelse

Det er dine "aktiviteter" der definerer, om du er selvstændig eller ej.

En "aktivitet" anses for at være selvstændig virksomhed, hvis dit formål med "aktiviteten" er at opnå et økonomisk udbytte samt du udfører arbejde i forbindelse med "aktiviteten". Derudover skal mindst 1 af følgende 3 betingelser være opfyldt:

 • "aktiviteten" er registreret med et CVR-nummer eller et SE-nummer
 • overskud eller underskud fra aktiviteten beskattes som selvstændig erhvervsvirksomhed
 • du arbejder i en virksomhed, hvori du har afgørende indflydelse*), uanset om du får udbetalt løn eller ej fra virksomheden.

*) Du har afgørende indflydelse, hvis du/din ægtefælle alene/sammen med nærmeste familie (dine/din ægtefælles børn, børnebørn, forældre, bedsteforældre og søskende) er indehaver af:

 • mindst 50 pct. af selskabskapitalen
 • mindst 50 pct. af selskabskapitalens stemmeværdi
 • en bestemmende andel af selskabets kapital eller
 • en bestemmende andel af stemmerne i selskabet
Dagpengeret og venteperiode - selvstændig hovedbeskæftigelse

Hvis virksomheden er/var din hovedbeskæftigelse, kan du tidligst få dagpenge, når du har lukket virksomheden (endeligt ophør). 

Lukningen skal du kunne dokumentere overfor a-kassen. Det kan du bl.a. gøre ved at indscanne og uploade et såkaldt "ophørsbevis" på Min side. Ophørsbeviset udstedes af SKAT.
Hvis du opfylder de almindelige betingelser for dagpenge (fx indkomstkravet) vil du, som udgangspunkt have ret til dagpenge 3 uger efter virksomhedens ophørsdato.

Læs mere om "Ophørsmåder - samlet overblik".

Optjening af retten til dagpenge - lønindkomst/overskud fra virksomheden

Du har som udgangspunkt ret til dagpenge, når du opfylder indkomst- eller beskæftigelseskravet for ret til dagpenge:

Det normale indkomstkrav (lønindkomst):

Du skal - som fuldtidsforsikret -  inden for de seneste 3 år, have haft en samlet indkomst på min. 243.996 kr. (2021-tal). 

Indkomsten skal være indberettet til indkomstregisteret. Efter denne optjeningsmetode, kan du højst (indkomstloftet) medregne 20.333 kr. pr. måned, selvom du måske har tjent et større beløb. Evt. skattemæssigt overskud fra din virksomhed omregnes til måneder ved at dividere med antallet af måneder i virksomhedens regnskabsår. 

Det er derfor uden betydning på hvilket tidspunkt i løbet af regnskabsåret, overskuddet er fremkommet.

Det særlige indkomstkrav (overskud fra virksomheden):

Hvis du ikke opfylder det normale indkomstkrav, kan du måske optjene en ret til dagpenge på baggrund af overskuddet i din virksomhed. 

Her er optjeningsperioden 5 år og ikke 3 år, som ved det normale indkomstkrav. 

Indtægten skal dog fortsat være min. 243.996 kr. (2021-tal) inden for de seneste 5 år.  Det betyder, at du skal have haft et skattemæssigt overskud på omkring 50.000 kr. pr. år i gennemsnit i de 5 år (optjeningsperioden).

Hvis der er år, hvor det skattemæssige resultat er negativt, vil det ikke blive fratrukket på tværs af årerne. Efter denne metode gælder der ikke noget maksimumbeløb (indkomstloft) der højst kan medregnes pr. måned.

Selvstændig bibeskæftigelse og 30 ugers begræsningen

Drift af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse betyder, at du har drevet virksomheden sideløbende med/samtidigt med, at du har haft et almindeligt fuldtids (løn) arbejde ved siden af . Du har således ikke levet (fuldt ud) af indtægten fra virksomheden.

For at vi i følge de gældende regler i a-kasseloven, kan anse en virksomhed for at være et medlems selvstændige bibeskæftigelse, skal der være tale om en af disse to situationer:

 • Du er tilmeldt på jobnet.dk, har sendt en ledighedserklæring og har fået udbetalt dagpenge i et stykke tid. Du ønsker nu, at starte virksomhed mens du er ledig.
 • Du bliver ledig fra dit lønarbejde. Du har drevet virksomheden ved siden af dit lønarbejde. Du har haft lønarbejde i mindst 80 timer i gennemsnit i de seneste 6 måneder, før du meldte dig ledig. Du har haft mindst 1 løntime i 5 af månederne. Dine løntimer skal være indberettet til indkomstregisteret.

Vær opmærksom på, at vi som a-kasse altid skal godkende (give tilladelse til) din selvstændige bibeskæftigelse, hvis du skal have ydelser fra a-kassen.

Du vil derfor blive bedt om at sandsynliggøre, at du kan påtage dig almindeligt lønarbejde ved siden af arbejdet i virksomheden. Arbejdet i virksomheden må ikke forhindre/begrænse dine muligheder for at du kan starte på et fuldtids lønarbejde, med dags varsel, hvis det måtte blive aktuelt. Dine arbejdsopgaver i virksomheden skal derfor - om nødvendigt -  kunne udføres uden for normal arbejdstid.

30 ugers begrænsningen

Din ret til dagpenge, når/hvis du driver selvstændig bibeskæftigelse er begrænset til 30 uger. Hvis du allerede modtager dagpenge regnes de 30 uger fra den dag, hvor du starter virksomheden. Hvis du har haft virksomheden sideløbende med et almindeligt lønarbejde, regnes de 30 uger, fra den dag, hvor du har ret til dagpenge i tilfælde af ledighed.

De timer du arbejder i virksomheden (arbejdstimer, transporttid, mødetid med kunder, mødetid med din revisor osv.) skal du oplyse på dit dagpengekort. Timerne bliver modregnet i dine dagpenge.

Rådighedsforpligtelsen

Uanset om du allerede driver en selvstændig virksomhed som din bibeskæftigelse eller om du har planer om at starte en selvstændig virksomhed, er det vigtigt, at du er opmærksom på rådighedsforpligtelsen. Den er du nemlig underlagt, hvis du skal have dagpenge fra a-kassen. 

Rådighedsforpligtelsen betyder blandt andet:

 • At du søge fuldtidsarbejde - hver uge
 • At du hver uge skal opdatere din joblog på jobnet.dk, med de stillinger du søger
 • At du skal deltage i de møder, som vi og jobcenteret indkalder dig til.
 • At du skal tilrettelægge driften af virksomheden på en sådan måde, at du altid og uden indskrænkninger opfylder rådighedsforpligtelsen.
Ophør med selvstændig hoved- eller bibeskæftigelse

Ophører du med en selvstændig hovedbeskæftigelse, kan du først få dagpenge efter en såkaldt venteperiode. 

Venteperiode uden ret til dagpenge

Venteperioden løber altid fra dagen efter, du har dokumenteret, at din virksomhed er ophørt. Venteperioden er som hovedregel på 3 uger, men kan også være 1 uge, hvis dit ophør skyldes konkurs eller tvangsauktion. 

Læs mere om "Ophørsmåder - samlet overblik".

Ophør med selvstændig bibeskæftigelse

Hvis din selvstændige virksomhed er din bibeskæftigelse, og du har opbrugt din ret til supplerende dagpenge (30 uger), kan du vælge at ophøre med din virksomhed. 

I så fald har du som udgangspunkt ret til dagpenge på almindelige vilkår. 

Hvis du har et CVR-nummer, skal du afmelde det og efterfølgende udfylde en særlig tro og love erklæring om ophør med selvstændig bibeskæftigelse.

Særligt om fritidsbeskæftigelse

Aktiviteten fritidsbeskæftigelse er som altovervejende hovedregel karakteriseret ved et erhvervsmæssigt formål og personligt arbejde. Der kan fx være tale om:

 • Begrænset deltidslandbrug: Egen bopæl, drevet forud for ledighed samt krav om forudgående indberetning af mindst 6 x 130 timers lønmodtagerarbejde.
 • Udlejning med lidt arbejde: Arbejde i mindre omfang som vicevært, administration eller reparationer ifm. udlejning af 1 ejendom med max 10 lejemål.
 • Fredsskov: Dog højst 5 hektarer på fast bopæl eller fritidsbopæl.
 • Vindmølle/solceller: Egen vindmølle, solcelle mv., når det personlige arbejde er helt ubetydeligt.
 • Biavl: Biavl med højst 20 bistader.
 • Øvrige aktiviteter: Andet, der ikke hører under hverken formueforvaltning, selvstændig virksomhed eller lønmodtagerarbejde.
 • Begrænsninger: Ingen begrænsninger.
 • Modregning i udbetaling: Ja, time for time.
 • Optjening af nye rettigheder: Nej.
Særligt om formueforvaltning

Aktiviteten formueforvaltning er som altovervejende hovedregel karakteriseret ved begrænset eller intet personligt arbejde. Der kan fx være tale om:

 • Udlejning uden arbejde: Lejeindtægter fra udlejning af fast ejendom uden at medlemmet har/har haft personligt arbejde.
 • Passivt ejerskab: Passivt ejerskab af en virksomhed uden at medlemmet har personligt arbejde.
 • Bortforpagtning: Ejer en bortforpagtet virksomhed.
 • Egen formue: Forvalter egen formue fx aktier, mv.
 • Øvrige aktiviteter i max 5 timer/måned: Personligt arbejde op til 5 timer pr. måned.
 • Begrænsninger: Ingen begrænsninger.
 • Modregning i udbetaling: Ingen modregning.
 • Optjening af nye rettigheder: Nej.