Selvstændig virksomhed og dagpenge

Hvis virksomheden er din bibeskæftigelse er dagpengeretten begrænset til 30 uger

Læs siden op

Selvstændig hoved- eller bibeskæftigelse

Der kan være forskel i den måde du anser din aktivitet og den måde a-kasselovgivningen vurderer aktiviteten - og dermed den indflydelse den har på din ret til ydelser.

Udgangspunktet er, at det er SKATs definitioner af  din aktivitet, der afgør om du anses for at drive selvstændig virksomhed. Du vil dog altid blive anset for at være selvstændig hvis, hvis en eller flere af nedenstående betingelser er opfyldt:

 • Du arbejder i din egen virksomhed for egen regning/risiko med det formål at tjene penge (op nå et økonomisk udbytte).
 • Du har oprettet et CVR-nummer (et krav hvis du omsætter for mere end 50.000 kr. årligt).
 • Du har B-indkomst, som bliver beskattet efter reglerne for selvstændige.
 • Du er medarbejdende ægtefælle i din mands/kones virksomhed og får løn selvom du ikke har indgået en egentlig lønaftale med din ægtefælle.
 • Du får udbetalt A-indkomst fra en virksomhed, hvor du selv har afgørende indflydelse/medejerskab.

Hvis der er tale om selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, vil du tidligst kunne modtage ydelser fra a-kassen, når du har lukket virksomheden og er afmeldt div. registre. Dit evt. CVR-nummer skal også være afmeldt.

Hvis der er tale om selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, vil du muligvis kunne få tilladelse til at fortsætte med at drive virksomheden samtidig med, at du modtager ydelser fra a-kassen. Dog vil din ret til dagpenge blive begrænset til maks. 30 uger.

Læs mere om regler og betingelser i de følgende afsnit:

Selvstændig hovedbeskæftigelse

Det er som udgangspunkt SKATs definition af din "aktivitet", der afgør om den skal anses for selvstændig virksomhed eller noget helt andet, fx fritidsbeskæftigelse, formueforvaltning mv.

Men i fald du ejer og driver en virksomhed med det formål at tjene penge og du i øvrigt benytter dig af skattereglerne for selvstændige, så er der ingen tvivl om, at du er omfattet af reglerne for selvstændige. Disse regler har indflydelse på din ret til dagpenge og/eller efterløn.

Dagpengeret og venteperiode - selvstændig hovedbeskæftigelse

Driver du selvstændig virksomhed som din hovedbeskæftigelse, vil du tidligst være dagpengeberettiget, når du har lukket - og afviklet virksomheden. Hvis du har et CVR-nummer, skal det være lukket. 

Når den del er på plads, kan du hos SKAT bestille et ophørsbevis. Beviset skal du sende til os, hvis du på et tidspunkt bliver ledig og vil søge om dagpenge.

Derudover skal du opfylde de almindeligt betingelser for ret til dagpenge:

 • medlemskab af af en a-kasse i mindst 1 år
 • have tjent mindst 246.924 kr. inden for de seneste 3 år før du blev ledig 
 • tilmelding til Jobcenteret som ledig
 • udfylde en ledighedserklæring

I de første 3 uger efter din virksomhed er ophørt befinder du dig i en særlig "venteperiode". Det betyder, at der tidligst kan udbetales dagpenge når der er gået 3 uger fra virksomhedens ophørsdato.

Læs om ophørsreglerne

Optjening af retten til dagpenge - lønindkomst/overskud fra virksomheden

Selvom du har drevet selvstændig virksomhed som din hovedbeskæftigelse, skal du ligesom almindelige lønmodtagere, opfylde et særligt indkomst- eller beskæftigelseskrav for at være dagpengeberettiget. Det forhold, at du er medlem af en a-kasse er ikke i sig selv ensbetydende med, at du har ret til dagpenge.

Det normale indkomstkrav (lønindkomst):

Handler om, at du som fuldtidsforsikret medlem, inden for de seneste 3 år, har haft en indkomst på min. 246.924 kr. (2022-tal). Din indkomst skal være indberettet til SKATs indkomstregister. Efter denne metode, kan du højst (loft) medregne 20.577 kr. (2022-tal) pr. måned, selvom du måske har tjent et større beløb.

Det særlige indkomstkrav (virksomhedens overskud):

Hvis du ikke opfylder indkomstkravet på baggrund af almindeligt lønarbejde, kan du evt. optjene en ret til dagpenge på baggrund af overskuddet fra din virksomhed. Her er optjeningsperioden 5 år og ikke 3 år.

Men indkomstkravet er det samme for alle. Derfor skal overskuddet fra din virksomhed udgøre mindst 246.924 kr. inden for de seneste 5 år.

Et eksempel:
Hvis du har haft et skattemæssigt overskud på omkring 50.000 kr. pr. år i gennemsnit, i de 5 år vi kan gå tilbage i tiden (optjeningsperioden), vil du opfylde indkomstkravet. Hvis der måtte være et år, hvor det skattemæssige resultat er negativt, vil det ikke blive fratrukket på tværs af årerne. Efter denne metode gælder der ikke noget maksimumbeløb (loft) der højst kan medregnes pr. måned.

Bibeskæftigelse og 30 ugers begrænsningen

Drift af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse betyder, at du har drevet virksomheden sideløbende med/samtidigt med, at du har haft et almindeligt fuldtids (løn) arbejde ved siden af . Du har således ikke levet (fuldt ud) af indtægten fra virksomheden.

For at vi i følge de gældende regler i a-kasseloven, kan anse en virksomhed for at være et medlems selvstændige bibeskæftigelse, skal der være tale om en af disse to situationer:

 • Du er tilmeldt på jobnet.dk, har sendt en ledighedserklæring og har fået udbetalt dagpenge i et stykke tid. Du ønsker nu, at starte virksomhed mens du er ledig.
 • Du bliver ledig fra dit lønarbejde. Du har drevet virksomheden ved siden af dit lønarbejde. Du har haft lønarbejde i mindst 80 timer i gennemsnit i de seneste 6 måneder, før du meldte dig ledig. Du har haft mindst 1 løntime i 5 af månederne. Dine løntimer skal være indberettet til indkomstregisteret.

Vær opmærksom på, at vi som a-kasse altid skal godkende (give tilladelse til) din selvstændige bibeskæftigelse, hvis du skal have ydelser fra a-kassen.

Du vil derfor blive bedt om at sandsynliggøre, at du kan påtage dig almindeligt lønarbejde ved siden af arbejdet i virksomheden. Arbejdet i virksomheden må ikke forhindre/begrænse dine muligheder for at du kan starte på et fuldtids lønarbejde, med dags varsel, hvis det måtte blive aktuelt. Dine arbejdsopgaver i virksomheden skal derfor - om nødvendigt -  kunne udføres uden for normal arbejdstid.

30 ugers begrænsningen

Din ret til dagpenge, når/hvis du driver selvstændig bibeskæftigelse er begrænset til 30 uger. Hvis du allerede modtager dagpenge regnes de 30 uger fra den dag, hvor du starter virksomheden. Hvis du har haft virksomheden sideløbende med et almindeligt lønarbejde, regnes de 30 uger, fra den dag, hvor du har ret til dagpenge i tilfælde af ledighed.

De timer du arbejder i virksomheden (arbejdstimer, transporttid, mødetid med kunder, mødetid med din revisor osv.) skal du oplyse på dit dagpengekort. Timerne bliver modregnet i dine dagpenge.

Rådighedsforpligtelsen

Uanset om du allerede driver en selvstændig virksomhed som din bibeskæftigelse eller om du har planer om at starte en selvstændig virksomhed, er det vigtigt, at du er opmærksom på rådighedsforpligtelsen.

Rådighedsforpligtelsen er et ufravigeligt krav, hvis man som medlem af en a-kasse skal have udbetalt dagpenge. 

Rådighedsforpligtelsen betyder blandt andet:

 • At du skal være tilmeldt som aktivt arbejdssøgende på jobnet.dk
 • At du skal søge fuldtidsarbejde hver uge
 • At du skal søge mindst 2 stillinger hver uge, hvoraf den 1 som udgangspunkt skal være en opslået stillling
 • At du løbende skal registrere de stillinger du søger i Jobloggen på jobnet.dk
 • At du skal deltage i de møder, som Jobcenteret og a-kassen indkalder dig til
 • At du skal tilrettelægge driften af en evt. selvstændig bibeskæftigelse således, at du altid og uden indskrænkninger opfylder rådighedsforpligtelsen.
Fritidsbeskæftigelse

Fritidsbeskæftigelse er som udgangspunkt karakteriseret ved, at den indeholder et såkaldt element/formål, og at der er personligt arbejde forbundet med fritidsbeskæftigelsen. 

En række eksempler på fritidsbeskæftigelse:

 • Deltidslandbrug: Skal befinde sig på egen bopæl og have været drevet forud for ledigheden - derudover krav indberetning af mindst 6 x 130 timers lønmodtagerarbejde til indkomstregisteret.
 • Udlejning med lidt arbejde: Udlejning af maks. 1 ejendom med maks. 10 lejemål. Det personlige arbejde skal være begrænset. Der kan fx være tale vicevært lignende opgaver, administration og/eller reparationer.
 • Fredsskov: Skal befinde sig på egen bopæl (og fritidsbopæl) og må højst udgøre 5 hektarer.
 • Vindmølle/solceller: Egen vindmølle og/eller solcelleanlæg - meget begrænset personligt arbejde.
 • Biavl: Biavl med højst 20 bistader.
 • Begrænsninger: Ingen begrænsninger.
 • Modregning i udbetaling: Tidsforbruget skal oplyses på ydelseskortet og modregnes time-for-time.
 • Optjening af nye dagpengerettigheder: Nej.
Formueforvaltning

Formueforvaltning er som hovedregel karakteriseret ved meget begrænset eller intet personligt arbejde. 

Formueforvaltning kan fx være:

 • Udlejning uden arbejde: Lejeindtægter fra udlejning af fast ejendom uden at der er personligt arbejde forbundet med det.
 • Passivt ejerskab: Passivt ejerskab af en virksomhed uden at der er personligt arbejde forbundet med ejerskabet.
 • Bortforpagtning: Ejerskab af en bortforpagtet virksomhed. 
 • Egen formue: Køb og salg af fx aktier og værdipapirer. Pleje af egen formue.
 • Begrænsninger: Ingen begrænsninger.
 • Modregning i udbetaling: Nej, da der ikke må være personligt arbejde forbundet med aktiviteten.
 • Optjening af nye dagpengerettigheder: Nej.